BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cybulski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Działania Unii Europejskiej na rynku pracy w świetle pogłębiania integracji europejskiej
The EU Actions in the Labour Market and the Deepening of European Integration
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 560-568, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Keyword
Rynek pracy, Swoboda przepływu pracowników w UE, Swoboda przepływu osób w UE, Polityka zatrudnienia
Labour market, Free movement of workers in the EU, Freedom of movement for persons in the EU, Employment policy
Note
summ.
Abstract
Wśród ekonomicznych, prawnych i geograficznych aspektów integracji europejskiej, wzrasta rola Unii Europejskiej w zakresie oddziaływania na rynek pracy. W artykule przedstawiono działania Unii Europejskiej na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy oraz omówiono rozwój europejskiej polityki zatrudnienia.

Among economic, legal and geographical aspects of European integration, the European Union institutions also increased their role in the labour market. This paper presents types of these activities and shows the evolution of European employment policy. It also signals threats coming from the increased expectations for the EU and lower acceptance for the deepening process of integration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Blair A., Nowy przewodnik po Unii Europejskiej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
  2. Bokajło W, Dziubka K. (red.), Unia Europejska. Leksykon integracji, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2003.
  3. Economic Forecast, Spring 2009, European Commission, Brussels, May 2009.
  4. Frączek M., Hausner J., Sokołowski A., Sułkowski R., Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach województw w kontekście przygotowań Polski do absorpcji środków EFS, www.mpips.gov.pl.
  5. Głąbicka K., Rynek pracy w Unii Europejskiej, stan i perspektywy, Difin, Warszawa 1999.
  6. Leonard D., Przewodnik po Unii Europejskiej, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 1998.
  7. Marszałek A., Integracja europejska. Podręcznik akademicki, PWE, Warszawa 2004.
  8. Perkowski M. (red.), Integracja europejska. Wprowadzenie, LexisNexis, Warszawa 2002.
  9. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E. (red.), Dokumenty europejskie, Tom I, Wyd. Morpol, Lublin 1996; Tom IV, Wyd. Verba, Lublin 2003.
  10. Unia Europejska. Prawo instytucjonalne i gospodarcze 2005, Polskie Wyd. Profesjonalne, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu