BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gawroński Henryk
Title
Samorządowy dług publiczny w procesie zarządzania finansami lokalnymi
Self-governed Public Debt - Subject of Management
Source
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 3, s. 132-142, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Budżet, Budżet samorządu terytorialnego, Zarządzanie finansami, Deficyt budżetowy, Dług publiczny
Local government, Budget, Local budget, Financial management, Budget deficit, Public debt
Note
streszcz.; summ.
Abstract
Samorządowy dług publiczny jest integralną częścią budżetu tego samorządu. W artykule przedstawiono ekonomiczne i prawne relacje odnoszące się do samorządowego długu publicznego oraz jego wpływu na zarządzanie finansami lokalnymi i lokalną politykę rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Self-governed public debt is an integral part of the local government budget. Budget must be managed with planning, execution of that plan and supervision. Modern, process management of the budget does not use traditional ways of budget administrating and focus on achievement of strategic purposes in the local governments. In the article the economic and law relations with self-governed management of public debt were shown as well as its influence on the local policy of economic development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borodo A., (2000), Samorząd terytorialny - system prawno-finansowy, wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 2. Chojna-Duch E., (2004), Polskie prawo finansowe, LexisNexis, Warszawa.
 3. Gawroński H., (2004), Zarządzanie deficytem budżetowym i długiem publicznym w jednostkach samorządu terytorialnego, t. II, Acta Elbingensia, EUH-E, Elbląg.
 4. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 i 608).
 5. Kosikowski C., Ruśkowski E., (2003), Finanse publiczne i prawo finansowe, ABC, Warszawa.
 6. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U. Nr 78, poz. 483).
 7. Markowski K., (2002), Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce, [w:] Ciejpa-Znamierowski K. (red.), Problemy zarządzania na rynku kapitałowym, KUL, Lublin.
 8. Moszoro M., (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, SGH, Warszawa.
 9. Owsiak S., (2005), O naturze polskich deficytów budżetowych, [w:] Kulawik J., Mazurkiewicz E. (red.), Polityka finansowa Polski wobec aktualnych i przyszłych wyzwań, t. II, WSE, Warszawa.
 10. Poniatowicz M., (2005), Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych, "Finanse Komunalne" nr 3.
 11. Skica T., (2005), Budżet jako narzędzie zarządzania finansami lokalnymi, "Samorząd Terytorialny" nr 7-8.
 12. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2006-2008, (2005), Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl, serwis z dnia 09 lutego 2006 r.
 13. Tataj W., (2000), Zasady ograniczania wielkości długu publicznego jednostek sektora samorządowego, [w:] Dolata S. (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. II, Wydawnictwo UO, Opole.
 14. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Traktat o Unii Europejskiej, (2005), tekst ujednolicony, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 15. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, (Dz. U. Nr 94, poz. 1037).
 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).
 18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).
 19. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, tekst jednolity, (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249, poz. 2104).
 21. Wiktorowska A., (2002), Prawne determinanty samodzielności gminy - zagadnienia administracyjno-prawne, Liber, Warszawa.
 22. Wojciechowski E., (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 23. www.fitchpolska.com.pl/raporty
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu