BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franc-Dąbrowska Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Struktura kapitału a podział zysku w spółkach giełdowych przemysłu rolno-spożywczego
Capital Structure and Profit Division in Stock Companies of the Agricultural - Foodstuff Industry
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 239-249, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Sektor rolno-spożywczy, Przemysł rolno-spożywczy, Analiza porównawcza, Dywidenda, Analiza wskaźnikowa, Struktura kapitału, Spółki giełdowe
Agri-food sector, Agri-food industry, Comparative analysis, Dividend, Ratio analysis, Capital structure, Stock market companies
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było zweryfikowanie przypuszczenia, że struktura kapitału stanowi czynnik determinujący decyzję o podziale zysku w spółkach giełdowych przemysłu rolno-spożywczego. Ocenie poddano sektor rolno-spożywczy jako kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa żywnościowego gospodarki. Aby osiągnąć cel, sformułowano hipotezę badawczą: dążenie do zwiększania stopnia samofinansowania działalności wpływa na decyzję o niewypłacaniu z zysku dywidend w spółkach giełdowych sektora rolno-spożywczego. Próbę badawczą stanowiły spółki giełdowe przemysłu rolno-spożywczego w latach 2001-2006. (fragment tekstu)

Studies concerning the relationships between forming the capital structure and the realized policy of dividend payment were conducted in this article. The following research hypothesis was verified: aiming to increase the degree of self-financing of activity has an impact on decisions about not paying profit from dividends in stock companies of the agricultural-foodstuff industry. This hypothesis was rejected. Studies concerned the period of 2001-2006 and they included a homogeneous sample of public joint-stock companies of the agricultural-foodstuff sector. These studies are representative. The ratio comparative analysis, descriptive analysis of correlation factors as well as test on the mean difference were applied in these studies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 2. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 3. Duraj A.N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 4. Duraj A.N., Próba uogólnienia badań empirycznych nad czynnikami realizacji polityki wypłat dywidendy przez giełdowe spółki akcyjne (I), „Przegląd Organizacji” nr 10, Warszawa 2001 a.
 5. Duraj A.N., Próba uogólnienia badań empirycznych nad czynnikami realizacji polityki wypłat dywidendy przez giełdowe spółki akcyjne (II), „Przegląd Organizacji” nr 11, Warszawa 200l b.
 6. Duraj A.N., Wpływ rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowaniu polityki dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, „Przegląd Organizacji” 2005 nr 6.
 7. Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 8. Franc J., Struktura kapitału w procesie rozwoju przedsiębiorstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
 9. Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
 10. Modigliani F., Miller M.H., Dividend policy, growth and the valuation of shares, „The Journal of Business” 1961 nr4 (June).
 11. Modigliani F., Miller M.H., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, „The American Economic Review” 1958 nr 3 (June).
 12. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 13. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu