BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Title
Unia Europejska w finansowaniu zrównoważonego rozwoju w Polsce
The European Union in Financing Balanced Development in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 296-306, wykr., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Fundusze strukturalne, Ekorozwój, Fundusze unijne, Rozwój zrównoważony
Structural funds, Eco-development, EU funds, Sustainable development
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest zidentyfikowanie i przedstawienie obecnych możliwości finansowania ekorozwoju w Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

Financing system of balanced development working in Poland ensures resources for realization of many proecologic investments that lead to significant upturn in environment condition. Recently new legal requirements, supported by financial aid from the EU, have become the catalyst of changes and the reason for growth of Polish society's ecological awareness. Currently financing of investments concerning environmental protection in Poland is a rapidly developing area of activity for many institutions, including Polish and foreign commercial banks. Organizational units and institutions that carry out assignments concerning balanced development and education on ecology may obtain financial aid from structural funds, earmarked funds, foundations and banks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brodecki Z (red), Ochrona środowiska, LexisNexis, Warszawa 2005.
  2. Ciechanowicz J., Gwizdała J., Zagadnienia prawne finansowania ekorozwoju, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
  3. Fundusze Unii Europejskiej na ochroną środowiska, dokument Ministerstwa Środowiska, czerwiec 2005.
  4. Grodzicka-Kozad D., Bogacki P., Wymagania instytucji finansowych w ocenie projektów inwestycyjnych, [w:] Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, red. J. Famielec, AE, Kraków 2005.
  5. Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku, PWN, Warszawa 2002.
  6. Ocena wpływu na środowisko naturalne: Komisja podejmuje działania prawne w celu poprawy procesu jej wdrażania w 10 państwach członkowskich, dokument Komisji Europejskiej IP/O6.905, Bruksela 2006.
  7. Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju, dokument Rady Europejskiej, Bruksela 2006.
  8. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, dokument przyjęty przez Radę Ministrów, Warszawa 2006.
  9. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
  10. http://europa.eu/pol/env/overviewjl.htm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu