BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaś Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Wykorzystanie wybranych walutowych kontraktów terminowych do zabezpieczenia strumienia przepływów pieniężnych
Some Simple Forward Contracts - Structures and Application in Hedging for a Cash Flow Stream
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 415-425, wykr., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Instrumenty finansowe, Kontrakty terminowe, Ryzyko kursowe, Strumienie pieniężne, Zabezpieczenie przed ryzykiem
Financial instruments, Fixed-period contracts, Exchange risk, Cash flow, Hedge against the risk
Note
summ.
Abstract
W artykule zostały omówione trzy rodzaje walutowych terminowych instrumentów finansowych, które służą do zabezpieczenia przed ryzykiem negatywnych zmian kursu walutowego strumienia przepływów pieniężnych: seria kontraktów forward outright, kontrakt par forward i kontrakt rolling par forward. (fragment tekstu)

The article presents structures and resulting from them, ways of implementing selected financial instruments (series of fx forwards, par forward, and rolling par forward), which allow to prevent cash flow streams from exchange rate risk. These financial structures show the easiest ways of hedging for a stream of future cash flows. Additionally selecting a particular financial instrument brings about various cash flows and creates an additional way of affecting a financial income in time.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bachiller A., Par forward, http://my.dreamwiz.com/stoneq/products/par.htm, 18.01.2007a.
 2. Bachiller A., Rolling par forward, http://ciberconta.unizar.es/bolsa/rpf.htm, 18.01.2007b.
 3. Bennett D., Ryzyko walutowe. Instrumenty i strategie zabezpieczające, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 4. Blake D., Financial Market Analysis, John Wiley & Sons, Inc., 2nd ed., Chichester 2000.
 5. Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M.H., Multinational Business Finance, Addison Wesley Longman, 9nd ed., Boston 2001.
 6. Luenberger D., Teoria inwestycji finansowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 7. Misztal P., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004.
 8. NBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 r, Narodowy Bank Polski, Warszawa, listopad 2006.
 9. Roth P., Rynki walutowe i pieniężne. Instrumenty finansowe i ich zastosowania, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 10. Smithson C.W., Smith C.W. Jr., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa, i maksymalizacja wartości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 11. Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego w praktyce, Tom 1, K.E. Liber, Warszawa 2003.
 12. Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce. Produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym, K.E. Liber, wyd. 3, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu