BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lament Marzanna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Bezpieczeństwo finansowe lokat zakładów ubezpieczeń a wymogi organizacyjne przedsiębiorstw inwestycyjnych przewidziane w MIFID
Financial Security of Deposits of Insurance Companies and the Organizational Requirements of Investment Companies in MIFID
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 505-511, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Bezpieczeństwo finansowe, Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych, Polityka inwestycyjna, Ryzyko operacyjne, Lokaty podmiotów ubezpieczeniowych
Financial security, Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), Investment policy, Operational risk, Insurance entities deposits
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było omówienie problematyki związanej z bezpieczeństwem finansowym lokat zakładów ubezpieczeń w odniesieniu do wymogów przedsiębiorstw inwestycyjnych, przewidzianych w dyrektywach MiFID (Markets in Financial Instruments Directive). Zdaniem autorki, wprowadzenie dyrektywy MiFID, a zgodnie z nią odpowiednich wymogów organizacyjnych przedsiębiorstw inwestycyjnych, przyczynia się do eliminacji niektórych elementów ryzyka operacyjnego, a więc zwiększa bezpieczeństwo lokat zakładów ubezpieczeń oraz ich bezpieczeństwo finansowe. (fragment tekstu)

The insurance companies deposits constitute a well-known position in balance assets. On one hand, deposits contribute to improvement in financial result, but on the other, deposit management exposes an insurance company to risk, including the operating risk which is difficult to identify and manage. The introduction of MIFID contributes to improvement of investor's and investment company's protection among others by introduction of the organizational requirements which include the overall principles and three particular areas which include compliance, risk management and internal audit. The introduction of directive's provisions contributes to operating risk's reduction and also to extending insurance company's financial security.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cruz M., Modeling. Measuring and Hedging Operational Risk, J. Wiley&Sons, New York 2002.
  2. Dyrektywa 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych.
  3. Dyrektywa 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy.
  4. Economic crime: people, culture and controls, The 4th biennial Global Economic Crime Survey, PriceWaterhouseCoopers, 2007.
  5. Klasyfikacja ryzyk ponoszonych przez zakłady ubezpieczeń, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2005.
  6. Lament M., Ryzyko operacyjne w zakładzie ubezpieczeń, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku", Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Poznań, 24-25 listopada 2008.
  7. Przestępczość gospodarcza: czynnik ludzki i mechanizmy kontrolne, Czwarta edycja badania przestępczości gospodarczej. Polska, PriceWaterhouseCoopers, 2007.
  8. Ubezpieczenia 2007, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa 2008.
  9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu