BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rożnowski Bohdan (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Potencjał społeczny polskich przedsiębiorstw: motywacja pracowników
Social Potential of Polish Firm: Hackmann and Oldham Model
Source
Organizacja i Kierowanie, 2009, nr 2, s. 99-115, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Organization and Management
Keyword
Kapitał przedsiębiorstwa, Kapitał ludzki, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Motywacja do pracy, Zarządzanie przez motywację
Business capital, Human capital, Human Capital Management, Human Resources Management (HRM), Work motivation, Management by motivation
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Ocena potencjału społecznego przedsiębiorstw jest zagadnieniem bardzo złożonym. Obejmuje zarówno wiedzę, umiejętności, postawy jak i mechanizmy emocjonalno-motywacyjne i inne. Wielowymiarowość tego zjawiska utrudnia jego pomiar. Wśród wskazywanych w literaturze przedmiotu najważniejsze elementy potencjału to: motywacja, wiedza, doświadczenie i umiejętności pracowników, postawy i wartości. Suma tych czynników określa kapitał osobowy. W niniejszych badaniach skupiliśmy się na czynnikach związanych z motywacją zewnętrzną pracowników poprzez analizę ważności różnych aspektów pracy w opiniach pracowników z różnych przedsiębiorstw. W badaniach uwzględniono również motywację wewnętrzną analizowaną jako potencjał motywacyjny miejsca pracy w ujęciu Hackmana i Oldhama [10], [16]. Badania w formie wywiadu kwestionariuszowego zostały przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego i objęły ponad 1000 pracowników. W analizach statystycznych zebranych danych wzięliśmy pod uwagę wiek, wysokość zarobków, wykształcenie i formę umowy, w oparciu o którą świadczona jest praca. Badania wskazują, że potencjał społeczny przedsiębiorstw jest zależny od wieku, wykształcenia oraz rodzaju związku (typ umowy). Wskazuje to na zależność potencjału społecznego przedsiębiorstwa od czynników wewnętrznych i zewnętrznych i możliwość wpływu na jego poziom. (abstrakt oryginalny)

Social potential of firm is very complex problem linked with human capital and Human Resources Management. The most important issues underlined by studies at the topic are: knowledge management, values, competencies, attitudes and last not least – work motivation. Researching the aspect of employees motivation I focus on Hackman and Oldham model (1975; Benson at all. 2000). The model is attractive for the double picture of motivation – how organization of work motivating employees and what job conditions are important for them in their work. In the research over 1000 employees from Lublin Region were interviewed. It was analyzed impact of age, education, salary and form of Job contract for the work motivation. The social potential of organization depends on age, education, and type of job contract. Polish workers are mainly motivated by external factors as type of contract and salary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Alderfer C., Existence, relatedness and growth: Human needs in organisational settings, Free Press, New York 1972.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków: Oficyna ekonomiczna 2003.
 3. Bańka A., Bazińska R., Wołowska A., Polska wersja Meyera i Allen Skali Przywiązania do Organizacji, "Czasopismo Psychologiczne" 2002, 8, 1.
 4. Chmiel N., Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003.
 5. Drucker P.F.,. Praktyka zarządzania, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
 6. Foster, J. Motywacja w miejscu pracy, w: Psychologia pracy i organizacji, red. N. Chmiel, GWP, Gdańsk 2003.
 7. Frijda, N.H., The laws of emotion, "American Psychologist" 1988, 43.
 8. Gulski В., Skurzyńska-Sikora U., Szeloch Z.M., Podstawy organizacji i zarządzania, Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji, Lublin 1998.
 9. Hackman J.R., Oldham G.R., Motivation through the design of work: test of a theory, "Organizational Behaviour and Human Performance" 1974, 16(2).
 10. Hackman J.R., Oldham G.R., Motivation through the design of work: test of a theory, "Organizational Behaviour and Human Performance" 1976, 16.
 11. Hackman J.R., Oldham G.R., Work redesign, Reading. MA: Addison-Wesley 1980.
 12. Herzberg F., One more time: how do you motivate employees? "Harvard Business Review", styczeń-luty 1968.
 13. Herzberg F. Motivator-hygiene profiles: Pinpointing what ails the organization, "Organizational Dynamics" 1974, nr 29.
 14. Kostera M., Kownacki S., Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, w: Zarządzanie w warunkach niepewności, red. A.K. Koźmiński, Warszawa 2000, PWN.
 15. Lawler, E.E., Job design and employee motivation, "Personnel Psychology" 1969, 22.
 16. Lee-Ross D., The reliability and rationale of Hackman and Oldham's Job Diagnostic Survey and Job Characteristics Model among seasonal hotel workers - A Case Study of Scarborough, "International Journal of Hospitality Management" 1998, 17, 4. [17] Majowska M., Problemy badania wpływu kapitału ludzkiego na zachowania przedsiębiorcze, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, red. M. Juchnowicz, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2004.
 17. Maslow A., Motivation and Personalisty, wyd. 2. Harper and Row, New York 1970.
 18. McGregor, D., The Human Side of Enterprise, McGraw-Hill, New York 1960.
 19. Mesjasz J., Witkowski St., Potencjał ludzki w sytuacji kryzysu i zmiany, w: Praca i organizacja w procesie zmian, red. B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka, SPA, Poznań 2006.
 20. Pocztowski A., Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 2004, 646.
 21. Rożnowski B., Markowski K., Łobocki J., Konefał K., Postawy i zachowania uczestników lokalnego rynku pracy, Instytut Rynku Pracy, Lublin 2007.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu