BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marek Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Informatyzacja branży turystycznej na tle polskich przedsiębiorstw
Computerisation of Touristic Business Compared to Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 798, s. 277-290, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Turystyka, Rozwój turystyki, Biuro podróży, Informatyzacja, Internet
Tourism, Tourism development, Travel agency, Informatization, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
W przedstawionym artykule autor analizuje zjawisko informatyzacji branży turystycznej na przykładzie polskich biur podróży. W pierwszej kolejności ukazano poziom zastosowania komputerów oraz skalę dostępu polskich przedsiębiorstw do sieci internetowej. Następnie analizie według tych samych kryteriów zostały poddane polskie biura podróży oraz agencje turystyczne. W drugiej części artykułu wskazano najpopularniejsze cele zastosowanie Internetu w polskich biurach podróży w ujęciu regionalnym oraz jego przyszłość widzianą oczyma pracowników przedsiębiorstw turystycznych. Celem niniejszego opracowania jest próba określenia poziomu informatyzacji branży turystycznej na przykładzie polskich biur podróży oraz wskazanie stopnia wykorzystania technologii internetowych przez podmioty turystyczne na tle pozostałych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The author analyses the phenomenon of touristic business computerisation considering examples of Polish travel offices. Firstly, the scale of Internet access and level of computers utilisation in Polish enterprises have been demonstrated. Next, the same criteria have been analysed and applied to Polish travel offices and touristic agencies. In the second part of the article, the most popular Internet applications in Polish travel agencies, in regional perspective, have been indicated. The Internet future, in touristic enterprises employee’s point of view, has also been discussed. The paper is focused on an attempt to determine the touristic business computerisation level for Polish travel offices and on indication of a degree of Internet technologies utilisation by touristic enterprises, compared to other companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 0
Bibliography
Show
 1. Adamczuk F. [1994], Zarządzanie turystyką, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Kornak A. [1992], Nowy system kierowania (management) w turystyce, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Konieczna-Domańska A. [1994], Usługi pośrednictwa i organizacji w rozwoju rynku turystycznego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 4. Marek R. [2005], Internet w polskiej turystyce - stan obecny i perspektywy rozwoju. Międzynarodowa konferencja naukowa „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie”, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 5. Middleton V.T.C. [1996], Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 6. O’Brien J.A. [1988], Information Systems in Business Management: With Software and BASIC Tutorials, Irwin, Homewood.
 7. Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość [2004], II ogólnopolska konferencja naukowa, red. L. Haber, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 8. Szapiro T. [999], Internet - nowa strategia firmy, Difin, Warszawa.
 9. Warner M. [2005], Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 10. Waszczyk M. [2001], Internet jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Forum Oracle, „Internetowe aplikacje biznesowe jako czynnik przewagi konkurencyjnej”, Warszawa.
 11. Wielki J. [2000], Elektroniczny marketing poprzez Internet, PWE, Warszawa-Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu