BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rady pracowników oraz warunki ich funkcjonowania w przedsiębiorstwach
Works Committees and the Practice of Their Operation in Companies
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 78-85, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Keyword
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Rada pracownicza, Partycypacja pracowników w zarządzaniu, Prawo WE
Employees in enterprise, Works Councils, Personnel participation in management, European Community law
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu dokonano rozpoznania problemów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem w polskiej praktyce gospodarczej instytucji rad pracowników. Wskazano przy tym na możliwości ich likwidowania, koncentrując się na stanie polskiego ustawodawstwa oraz na podejściu wewnętrznych interesariuszy do pośredniej odmiany partycypacji. Zagadnienie to rozpatrywano w kontekście wdrożenia w naszym kraju założeń prawa wspólnotowego dotyczącego informowania pracowników i przeprowadzania konsultacji z nimi (dyrektywa 2002/14/WE). Odwołano się także do praktyki krajów "starej piętnastki". (fragment tekstu)

Poland's accession to the European Union structures has obliged us to implement and. most of all, respect EU standards of employee participation in companies, including the indirect (representative) forms thereof. This paper aims to identify problems involved in the process of developing and functioning of employee representation bodies such as works committees in Polish economic practice. Means of addressing such problems are suggested. The issue is analyzed in the context of EU guidelines contained in the 2002/14/EC directive establishing a general framework for informing and consulting employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cierniak-Emerych A., Gableta M., EU standards as premise for changing the approach to employee participation, "Management" 2007, vol. 11. no. 1
  2. Gładoch M., Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce, Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego, TNOiK, Toruń 2008.
  3. Koczur S., Założenia ramowe procedur informowania i konsultacji pracowników w prawie wspólnotowym, [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. S. Rudolf, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
  4. Latos-Miłkowska M., Działalność zakładowej organizacji związkowej jako forma partycypacji pracowniczej na szczeblu zakładu pracy, [w:] Reprezentacja praw i interesów pracowniczych, red. G. Goździkiewicz. Toruń 2001.
  5. Mitrus L., Wpływ regulacji wspólnotowych na polskie prawo pracy, Zakamycze, Kraków 2006.
  6. Proposal for a Council Directive establishing a general framework for informing and consulting employees in the European Community, OJC 144, 2001.
  7. Skorupińska K., Rady pracowników w Polsce a rady zakładowe w Europie Zachodniej, [w:] Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej, red. S. Rudolf, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
  8. Weiss D., La democratie industrielle: cogestion ou kontrole ouvriere? Editions d'Organisation, Paris 1978.
  9. Wratny J., Partycypacja pracownicza. Studium zagadnienia w warunkach transformacji gospodarczej, IPiSS, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu