BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Ograniczenia w zastosowaniu metod wyceny bilansowej w ocenie wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa
Limitations in Application of Balance Assessment Methods in the Rating of Internal Potential of an Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 547-556, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Wycena przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Wycena aktywów, Potencjał przedsiębiorstwa
Enterprise valuation, Business valuation method, Valuation of assets, Potential of enterprise
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości dokonywania wycen w wartości godziwej oraz wartości odzyskiwanej, które są krokiem do zastąpienia najstarszej metody szacowania wartości - metody wartości historycznej, wartościami bieżącymi. (fragment tekstu)

Increasing information standards which the accounting is facing result in the rising importance of the subject of rating of international potential of a unit. The assessment not only enables the identification of the level of specific elements of assets development but also their current evaluation. Therefore, a reliable and dependable appraisal of the balance value of the unit's resources becomes particularly significant. The balance value is set in the accounting system by application of proper methods and principles. However, to become a sufficient tool for the recognition of an internal potential of an enterprise, without a doubt it has to come out of the assessment method frames in the historical value which reflects the understanding of the economic reality in a retrospective way. Such a solution could present a wider application in the practice of accounting assessments in a fair value and a regained value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 2. Chodoń M., Gawart B., Problemy wyceny w rachunkowości, [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 3. Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, AE, Kraków 1998.
 4. Czerny J., Rola i znaczenie wyceny w zarządzaniu przedsiębiorstwem znajdującym się w sytuacji kryzysowej, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kizuikiewicz, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 464, Szczecin 2007.
 5. Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 6. Karmańska A., Szacowanie korzyści ekonomicznych w związku z wyceną bilansową aktywów, "Problemy Rachunkowości" 2004 nr 1.
 7. Mazur A., Wartość godziwa w przewidywaniu kryzysu jednostki gospodarczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006 nr 33/89.
 8. Micherda B., Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego, "Forum Rachunkowości" 2007 nr 1.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, Tom I i II, SKwP, IASB, Warszawa, Londyn 2007.
 10. Samelak J., Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, AE, Poznań 2004.
 11. Sawicki K., Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, t. XXXV, Warszawa 1966.
 12. Surdykowski S., Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 911, AE, Wrocław 2001.
 13. Sychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości - studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1966.
 14. Walińska E. (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2006, Tom I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu