BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Waldemar (Uniwersytet Gdański)
Title
Perspektywy rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce
Prospects for the Development of Foreign Direct Investment in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 635-642, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Atrakcyjność inwestycyjna, Analiza porównawcza, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Investing attractiveness, Comparative analysis, Foreign investment
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie perspektyw rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. W artykule opisano czynniki, jakie należy brać pod uwagę podczas planowania długofalowej polityki gospodarczej, dokonano również krótkiej analizy porównawczej wybranych krajów pod względem ich atrakcyjności inwestycyjnej.

The following study constitutes a trial to determine the prospects of further growth of foreign direct investment (FDI) in Poland. The role of foreign direct investment in Poland is continually expanding, and the number of companies with foreign shares is growing, bringing with it an increase in certain macroeconomic categories, e.g. employment, income from the entire scope of business activities and export, fixed assets and investment expenditure. The influx of FDI is becoming a topic of interest for certain government agendas. The most important objective is to crease favourable conditions to enable an increase in the inflow of foreign capital, but besides that, the effective channeling of the initiatives of investors towards enterprises which are imperative from the point of view of Poland's long-term economic and social goals.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Annex table A. 1.11 The world's top 100 non-financial TNC's, ranked by foreign assets, 2004, (WIR 2006).
 2. Annex table A.1.12 The world's top 100 non-financial TNC's, ranked by foreign assets, 2004 (WIR 2006).
 3. Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2007, Badanie Emst & Young, 2007.
 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2005 roku, oprac. W. Stempkowicz, Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2006.
 5. Buckley P.J., Foreign direct investment by small and medium sized enterprises: the theoretical back-groung, "Small Business Economics" 1989 no. 1, reprint [w:] SMEs in the Age of Globalization, ed. D.B. Audretsch, An Elgar Reference Collection, Cheltenham-Northampton 2003.
 6. Dunning J.H., The eclectic paradigm of international production: a restatement and some possible extensions, "Journal of International Business Studies" no. 1.
 7. Europe in Figures, Eurostat Yearbook 2006, Chapter 2.
 8. Karaszewski W., (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, UMK, Toruń 2005.
 9. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Toruń 2004.
 10. PAIiIZ. Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach działalności gospodarczej w Polsce, Warszawa 2006.
 11. Polak W., Ryzyko inwestycyjne. Przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji zagranicznych, [w:] Strategie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, red. J. Bizoń-Górecka, TNOiK, Bydgoszcz 2001.
 12. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, styczeń 2007.
 13. Stawicka M., Atrakcyjność inwestycyjna Polski, Warszawa 2007.
 14. Stempkowicz W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2005, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, grudzień 2006.
 15. Wieczorek P., Kapitał zagraniczny w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" 1999 nr 9.
 16. Zimny Z., Światowy Raport Inwestycyjny 2006: BIZ krajów rozwijających się i transformacji: implikacje dla rozwoju, 2006.
 17. http://www.cushwake.com/cwglobal/jsp/globalHomeSSO.jsp.
 18. http://www.ey.com.
 19. www.kprm.gov.pl/061108-l.htm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu