BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pyka Irena (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Ewolucja struktury własności w polskim sektorze bankowym - przesłanki i perspektywy zmian
Evolution in Ownership Structure of the Polish Banking Sector - Premises and Perspectives on Changes
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 671-682, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Sektor bankowy, System bankowy w gospodarce rynkowej, Reforma bankowości, Kapitał bankowy
Banking sector, Banking system in market economy, Banking reform, Bank capital
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja czynników, które miały wpływ na zmiany w strukturze własnościowej kapitału bankowego w Polsce po 1989 roku. W opracowaniu starano się wykazać, że w początkowym okresie reformy sektora bankowego w Polsce dominowały czynniki, które wynikały z konieczności jego przystosowania do warunków konkurencji rynkowej gospodarki otwartej na międzynarodowy przepływ kapitału finansowego. Z czasem zmiany tej struktury stały się w znacznym stopniu udziałem czynników powiązanych z łańcuchem tworzenia wartości dla właścicieli kapitału bankowego. (fragment tekstu)

Changes in the ownership structure of Polish banks have been of multidirectional nature and resulted from interaction of different factors. Identification of these factors is the main objective of the paper. The paper aims at showing that factors originating from necessity to adapt the Polish banking sector to competition-based market economy with its openness to international flows of financial capital, had been the key factors in the first period of banking sector reforms in Poland. Afterwards changes in the structure have been based mostly on factors linked to add value for bank capital owners. The author predicts that in the nearest future this group of factors will take a leading role, influencing scale and level of concentration of ownership capital in the Polish banking sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Canals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.
  2. Gospodarowicz A. (red.), Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczenie ryzyka w działalności banku spółdzielczego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1128, AE, Wrocław 2006.
  3. Nadzór bankowy 1989-2006, NBP, Warszawa 2007.
  4. Pyka I., Cichorska J., Działalność banków na tynku papierów wartościowych w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 2005.
  5. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004 roku, NBP, Warszawa 2005.
  6. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2005 roku, NBP, Warszawa 2006.
  7. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2007 roku, NBP, Warszawa 2008.
  8. System bankowy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, NBP, Warszawa 2001.
  9. Szambelańczyk J., Mielnik M., Efektywność banków spółdzielczych jako determinanta ich konkurencyjności, [w:] Wpływ norm ostrożnościowych na ograniczenie ryzyka w działalności banku spółdzielczego, red. A. Gospodarowicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1128, AE, Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu