BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosa Anna (Politechnika Koszalińska)
Title
Istota stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwa
The Essence of Applying Transfer Prices by Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 701-707, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Ceny transferowe, Obciążenia podatkowe, Przedsiębiorstwo wielonarodowe, Manipulacje informacją
Transfer pricing, Tax burdens, Multinational enterprise, Manipulation of information
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było ukazanie istoty stosowania cen transferowych przez przedsiębiorstwa. Wyjaśniono pojęcie cen transferowych oraz metody ich ustalania, przedstawiono kwestię cen transferowych w polskim ustawodawstwie podatkowym oraz cele manipulowania cenami transferowymi i ich wpływ na wynik finansowy.

In a state of economic globalization and a growing number of transactions between related entities, the question of transfer prices is, in fact, increasingly attracting Polish fiscal institutions' attention. The main aim of the article is to present transfer prices as an instrument for tax optimization in a capital group. The author presents the legal bases regulating transfer prices, the methods of formatting of transfer prices, and also reasons for manipulations with transfer prices by enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Dereń A.M., Przerzucanie dochodów. Transfer pricing, Bydgoszcz 1998.
 2. Emmanuel C.R., Mehafdi M., Transfer Pricing, Academic Press, London 1994.
 3. Kabalski P., Ceny transferowe, [w:] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, tom I, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 4. Międzynarodowy słownik podatkowy, PWE, Warszawa 1997.
 5. OECD, Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 1995/1997.
 6. Pagan C.J., Wilkie J.S., Transfer Pricing Strategy In A Global Economy, IBFD Publications BV, Amsterdam 1993.
 7. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (DzU nr 128, poz. 833 z poźn. zm.; ost. zm. DzU 2003 nr 189, poz. 1856).
 8. Sojak S., Baćkowski D., Ceny transferowe, aspekt podatkowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 9. Sojak S., Ceny transferowe, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
 10. Sulejewicz A., Ceny transferowe w obrotach korporacji transnarodowych - podejście strategiczne, [w:] Korporacje transnarodowe w Polsce, Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, red. A. Zaorska, Difin, Warszawa 2002.
 11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000 nr 60, poz. 216).
 12. Wyciślok J., Ceny transferowe, C.H. Beck, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu