BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyńska Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Rola instytucji w rozwoju społecznym
The Role of Institutions in Social Development
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 133-143, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rozwój społeczny, Instytucje, Ekonomia instytucjonalna, Zmiany instytucjonalne
Social development, Institutions, Institutional economics, Institutional changes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Brak postępu w rozwoju społecznym tłumaczy się współwystępowaniem wielu powodów, wśród których wymienia się lekceważenie roli instytucji w tym procesie. W szczególności chodzi tu o brak zastępowania i tworzenia nowych instytucji publicznych, realizowanie w tym względzie standardowych rozwiązań i międzynarodowych wytycznych, przy równoczesnym lekceważeniu kultury, kapitału społecznego oraz krajowych wartości. Można też znaleźć pewne związki przyczynowe między społecznymi efektami rozwoju a polityką i instytucjami. W artykule wskazano te związki, a także sposoby ich pomiaru. Należy pamiętać, że wśród determinantów szybkiego tempa rozwoju społecznego poza otoczeniem zewnętrznym (jako ważnym dla stabilizacji makroekonomicznej) i jakością kapitału ludzkiego wymienia się dojrzałość instytucji i jakość polityki. Wprowadzanie reform rynkowych jest właściwe, jeżeli jego głównym celem jest stopniowa poprawa rozwoju społecznego, a instytucje mają rangę kluczowych czynników rozwoju. Zmiany jednak powinny być wprowadzane stopniowo, gdyż tylko wtedy są zorientowane bardziej prospołecznie i z większą świadomością roli instytucji. (abstrakt oryginalny)

Lack of progress in social development is explained by coexistence of many reasons, among others by disregard for the role of institutions in the process. Especially, it is caused by lack of replacement and creation of new institutions, realization of standard solutions and international guidelines with simultaneous disregard for culture, social capital and national values. There also can be found some connections between social results of development and policy and institutions. In the paper these connections were pointed out as well as their measures. It must be remembered that among determinants of high rate of social development, apart from external environment (as important for macroeconomic stabilization) and quality of human capital, there are also specified maturity of institutions and quality of policy. It is appropriate to introduce market reforms when their main goal is to progressively enhance social development and when institutions play the role of key factors of development. Changes should be, however, introduced gradually, because in this case they are more socially focused and there is wider awareness of the role of institutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Piasecki R. (red.), 2007, Ekonomia rozwoju, PWE, Warszawa.
 2. Hausner J., 2007, Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005, Scholar, Warszawa.
 3. Hausner J., 2007, Polityka a polityka publiczna, "Zarządzanie Publiczne", nr 1, s. 43-60.
 4. Knight J., 1992, Institutions and Social Conflicts, Cambridge University Press.
 5. Kołodko G., 2007, Wędrujący świat, Prószyński i s-ka, Warszawa.
 6. Marody M., Wilkin J., 2002, Meandry instytucjonalizacji: dostosowanie Polski do Unii Europejskiej, EU - monitoring, Frirdrich Bert Stifung, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków, s. 162-164.
 7. Puchała R., 2004, Uwarunkowania inicjowania trwałego wzrostu gospodarczego w Polsce - instytucjonalne czynniki polityki fiskalnej jako punkt krytyczny [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Polityka społeczno-ekonomiczna, Mitel, Rzeszów, Z.4, s. 315-329.
 8. Rodrik D., 1999, The New Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work, DC: The Oversea Development Council, Washington.
 9. Sen A., 1999, Development as Frieedom, Oxford University Press, New York.
 10. Sen A., 2002, Rozwój i wolność, Zysk i s-ka, Poznań.
 11. Toiler A., Toiler H., Cud sklonowany, "Polityka" z 22.07.2000.
 12. Toye J., 1995, The new institutional economics and its implications for development theory [w:] Harris J., Unter J., Lewis C, The New Institutional Economics and Third Word Development, Routledge, London.
 13. Tridico P., 2007, Rozwój społeczny i wzrost gospodarczy w gospodarkach w okresie transformacji: rola instytucji, "Zarządzanie Publiczne", nr 1, s. 95-124.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu