BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kontemporarne ujęcie natury kapitału w aspekcie fizycznych metafor i analogii w ekonomii
A Contemporary Approach to the Nature of Capital in the Light of Metaphors and Analogies from Physics in Economics
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 350-360, bibliogr. 40 poz.
Keyword
Teoria kapitału, Zasada dualizmu w ekonomii, Fizyka, Rachunkowość
Capital theory, Principle of duality in economics, Physics, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kapitał jest kategorią z dziedziny ekonomii i rachunkowości. Dotychczas w tych naukach nie osiągnięto jednak konsensusu w kwestii zrozumienia natury tego spornego pojęcia. Liczni autorzy podejmowali próby zestawienia definicji i teorii kapitału powszechnie występujących w literaturze Twórcy teorii kapitału częstokroć sięgali do zabiegu metafory i analogii w celu wyjaśnienia istoty wspomnianej kategorii. W pracy podjęto próbę przedstawienia występujących w literaturze analogii i metafor z dziedziny fizyki, które stały się podstawą wyjaśnienia istoty kapitału jako abstrakcyjnej zdolności do wykonania pracy. Takie podejście jest propozycją konsensusu pomiędzy badaczami i twórcami teorii tej kategorii. Odseparowuje ono bowiem abstrakcyjny, homogeniczny kapitał od heterogenicznych, konkretnych zasobów. Pojawia się wówczas możliwość porównywania stóp zwrotu z kapitału, niezależnie od miejsca jego "ucieleśnienia". Stosowanie zabiegów metafory i analogii wymaga jednakże uwzględnienia ograniczeń wynikających z odmienności fizyki i ekonomii. (abstrakt oryginalny)

Capital is a category common in economics and accounting. So far researchers have not reached agreement as to the understanding of that term. Numerous authors have tried to gather definitions and theories of capital that commonly appear in academic literature. Creators of capital's theories have often used metaphors and analogies in order to explain the essence of the above mentioned kind. The paper presents analogies and metaphors from physics that might be considered as a milestone in understanding capital as an abstract ability to perform labour. Such an approach is a proposal of consensus among researchers and creators of capital's theories. That approach differentiates abstract, homogenous capital from heterogeneous, concrete assets. Then one can compare rates of return on capital, no matter where capital is embodied. The usage of metaphors and analogies requires taking into consideration limitations stemming from differences between physics and economics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atkins P., 2005, Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 2. Beradt E., 1978, From Technocracy to Net Energy Analysis [w:] Progress in Natural Energy Economics, red. A. Scott, Clarendon Press, Oxford.
 3. Black M., 1962, Models and Metaphors: Studies in Language and Philosophy, Cornell University Press, Ithaca.
 4. Bliss C, Cohen A. J., Harcourt G.C., 2005, Capital Theory, Vol. I, II, III, Edward Elgar Publishing Limited, Northampton, Massachusetts.
 5. Bourdieu P., 2001, The Forms of Capital [w:] The Sociology of Economic Life, GranovetterM., red. R. Swedberg, Westview Press, Boulder, Colorado.
 6. Brzezin W. 2000, Rachunkowość sensu stricto i sensu largo, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. LVI.
 7. Cannon S.F., 1978, Science in Culture, Science History Publication, New York.
 8. Cimbleris В., 1998, Economy and Thermodynamics, "Economy and Energy", Year II, No. 9.
 9. Dobija M., 1988, Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe, seria specjalna: Monografie", nr 84, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 10. Dobija M., 1990, Analiza i pomiar impetu ekonomicznego przedsiębiorstwa, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. XVIII.
 11. Dobija M., 1992, Pomiar i analiza procesu tworzenia wartości dodatkowej w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 360.
 12. Dobija M., 2004b, Theories of Chemistry and Physics Applied to Developing an Economic Theory of Intellectual Capital [w:] Intellectual Entrepreneurship Through or Against Institutions, red. S. Kwiatkowski, P. Houdayer, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw.
 13. Dobija M., 2005a, Capital and Discount Rates in the Context of Thermodynamic Entropy, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", No. 3.
 14. Dobija M., 2005b, Analogia energii i kapitału [w:] Standardy edukacyjne rachunkowości -praktyka i stan badań, red. A. Kardasz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1079, Wydawnictwo Naukowe im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Dobija M., 2006a, Wartość godziwa jako kryterium prawdy w teorii ekonomicznej [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, red. W. Adamczyk, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 16. Dobija M., Kurek В., 2005b, Concepts of Physics in Accounting and the Money-Goods Economy; Capital and Labour Issues [w:] General Accounting Theory. Towards Balanced Development, red. M. Dobija, S. Martin, Cracow University of Economics, Cracow.
 17. Dobija M., Kurek В., 2008, Istota pracy w fizyce i rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", praca po recenzji, w druku.
 18. Feynman R.P., Leighton R.B., Sands M., 1977a, The Feynman Lectures on Physics, Vol. I: Mainly Mechanics, Radiation, and Heat, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts.
 19. Fisher I., 1892, Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices (doctoral thesis), Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Science, No. 9, July, Connecticut Academy of Arts and Sciences, New Heaven, Connecticut.
 20. Georgescu-Roegen N., 1971, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press, Cambridge.
 21. Georgescu-Roegen N., 1979, Energy Analysis and Economic Valuation, "Southern Economic Journal", Vol. 45, No.4.
 22. Hawking S., 1990, Krótka historia czasu. Od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 23. Hesse M.B., 1980, Revolutions and Reconstructions in the Philosophy Science, Harvest Press, Brighton.
 24. Hodgson G.M., 1996, Economics and Evolution. Bringing Life Back into Economics, The University Michigan Press, Ann Arbour.
 25. Ijiri Y., 1982, Triple-Entry Bookkeeping and Income Momentum, "Studies in Accounting Research", No. 18, American Accounting Association, Sarasota, Florida.
 26. Ijiri Y., 19S6, A Framework for Triple-Entry Bookkeeping, "The Accounting Review", Vol. 61, No. 4.
 27. Laudan L., 1977, Progress and its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth, Rountledge and Kegan Paul, London.
 28. Majewski E., 1914, Kapitał. Rozbiór podstawowych zjawisk i pojęć gospodarczych, wydanie 4, E. Wende i S-ka, Warszawa.
 29. Marks K., 1970, Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, księga 1: Proces wytwarzania kapitału, Książka i Wiedza, Warszawa.
 30. Mattessich R., 1991, Counting, accounting, and the input-output principle - Recent archeological evidence revising our view on the evaluation of early record keeping [w:] The costing heritage - Studies in honor of S. Paul Garner, red. O.F. Graves, Academy of Accounting Historians, Harrisonburg, Va.
 31. Mattessich R., 1993, On the nature of information and knowledge and the interpretation in the economic sciences, "Library Trends", Spring, Vol. 41, No. 4.
 32. Mattessich R., 1995, Critique of Accounting - Examination of the Foundations and Normative Structure of Accounting, Quorum Books, Westport, Connecticut.
 33. Mattessich R., 2004, Reality and Representation in Accounting [w:] General Accounting Theory. Towards Balancing the Society, red. M. Dobija, S. Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw.
 34. Mesjasz С, 2005,"Lekkość słowa ". Kilka uwag o zarządzaniu złożoną uczącą się organizacją fraktalną w turbulentnym globalnym otoczeniu, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 35. Mirowski P., 1988, Energy and Energetics in Economic Theory: Review Essay, "Journal of Economic Issues", Vol. 22, No. 3.
 36. Mirowski P., 1999, More Heat than Light: Economics as Social Physics, Physics as Nature 's Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
 37. Skrzypek S.T., 1939, Pojęcie kapitału w literaturze, Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie, Dział II - t. XXVI - z. I, Towarzystwo Naukowe z zasiłkiem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Drukarnia "Ekonomia", Lwów.
 38. Smith A., 1954, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I, PWN, Warszawa.
 39. Smith E., Foley D.K., 2004, Classical thermodynamics and economic general equilibrium theory, Working Paper, New School University, New York, http://cepa.newschool.edu/~foleyd/, (stan na dzień 10.03.2007).
 40. Thornton D.В., 1988, Theory and Metaphor in Accounting, "Accounting Horizons", Vol. 2, No. 4.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu