BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Bogusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Humanizacja w zarządzaniu
Humanisation in Management
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 801, s. 49-57, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Humanizacja pracy, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Telepraca, Motywacje zawodowe
Enterprise management, Labour humanization, Lean management, Human Resources Management (HRM), Teleworking, Career motivation
Note
summ.
Abstract
Artykuł rozpoczyna się wprowadzeniem do genezy i koncepcji humanizacji pracy. Następnie przedstawiono współczesną ideę humanizacji organizacji pracy i rozwoju w tej dziedzinie. Wskazano idee humanizacji we współczesnym zarządzaniu (zarządzanie zasobami ludzkimi, lean management, organizacja ucząca się, zdrowa organizacja i telepraca).

In this article, the author offers a brief introduction to the genesis and concept of work humanisation. Next, he presents the notion of the humanisation of work organisation and developments in this area. In the main part of the article, the author indicates the link between the humanisation of work organisation and such methods and concepts as: human resources management, lean management, the learning organisation, healthy organisation, and telework. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Balcerek J. [1984], Polityka społeczna a humanizacji pracy w okresie przejściowym [w:] Człowiek, praca, postęp społeczny, red. W. Jędrzycki, PWE, Warszawa. Beckhard R. [1998], Zdrowa organizacja [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Bechard, Business Pess, Warszawa.
 3. Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 4. Cewińska J., Wojtaszczyk K. [2007], Przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom w miej¬scu pracy jako zadanie organizacji XXI wieku (w druku).
 5. Chmal Z. [2005], Patologia kierowania ludźmi w czasie zmian systemowych [w:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, J. Cewińska, K. Wojtasz-czyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Ćwiklicki M., Gach D. [2005], Ewolucja zespołowości, Zeszyty Naukowe AE w Krako-wie, nr 672, Kraków.
 7. Ćwiklicki M., Gach D. [2006], Geneza nauki „zachowania organizacyjne”, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 715, Kraków.
 8. Doktór K. [1997], Modele transformacji, „Humanizacja Pracy”, nr 1.
 9. Griffin R.W. [2005], Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 10. Jacher W. [1996], Humanizacyjne aspekty zarządzania jakością, „Humanizacja Pracy”, nr 4.
 11. Lipka A. [1996], Telepraca - aspekty humanizacyjne, „Humanizacja Pracy”, nr 4. Martyniak Z. [1999], Organizacja i zarządzanie. 15 prekursorów, Antykwa, Kraków.
 12. Mikuła B. [1997], Badania nad humanizacją pracy w sferze zarządzania, „Humanizacja Pracy”, nr 1.
 13. Mikuła B. [2005], Zdrowa organizacja, „Problemy Jakości”, nr 4.
 14. Mikuła B., Potocki A. [1998], Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne, AE w Krakowie, Kraków.
 15. Nilles J.M. [2003], Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa.
 16. Penc J. [1997], Teoria i współczesność humanizacji pracy, „Humanizacja Pracy”, nr 1.
 17. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 18. Potocki A. [1992], Wybrane metody humanizacji pracy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 19. Szmidt C. [1986], Istota i główne elementy procesu humanizowania organizacji [w:] Kierunki humanizowania organizacji w przemyśle, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 20. Williams J.C. [1978], Human Behavior in Organisations, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu