BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wykorzystanie modelu Du Ponta w ocenie rentowności gospodarstw pozyskujących alternatywne źródła dochodów
Du Pont Model Utilization in Profitability Estimation of Farms Gaining Alternative Income Sources
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 5-12, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Metoda Du Ponta, Gospodarstwa rolne, Rentowność
Du Point method, Arable farm, Profitability
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia rentowność gospodarstw rolnych, których właściciele pozyskiwali dodatkowe i alternatywne źródła dochodów prowadząc chów strusi i danieli. Szczególna uwaga została zwrócona na wskaźniki ekonomiczne kształtujące rentowność aktywów i kapitałów własnych. Badania wykazały różnice w rentowności kapitałów własnych w gospodarstwach w zależności od kierunku produkcji. Gospodarstwa zajmujące się chowem danieli osiągnęły lepszą rentowność kapitałów własnych. Ponadto w gospodarstwach tych odnotowano wyższą wartość środków trwałych i obrotowych w porównaniu do gospodarstw strusiarskich. Właściciele badanych gospodarstw rolnych usprawnili proces zarządzania kapitałem własnym. Większość z nich wykorzystywała kapitały własne w działalności rolniczej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents profitability of farms, which owners gained alternative incomes running ostrich and fallow deers breeding. Particular attention was paid to indicators creating profitability of assets and own capital. The survey proved differencies in profitability of own capital according to production direction. Farm with fallow deers breeding achieved better profitability of own capital. Moreover, the value of fixed assets and current assets in these farms was higher in comparison to ostrich farms. The owners of surveyed farms improved the process of own capital management. Most of them used own capital in agricultural activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z., 2008. Wykorzystanie modelu Du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 64, Warszawa, s. 53-64.
 2. Bórawski P.. Brodziński Z., 2003. Zarządzanie majątkiem obrotowym w indywidualnych gospodarstwach rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Biuletyn Naukowy UWM Nr 23, s. 5-13.
 3. Bórawski P., Brodziński Z., 2006. Analiza finansowa sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Acta Scientiarum Polonorum -Oeconomia 5(2), Warszawa, s. 17-24.
 4. Duraj J., 1994. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, s. 193.
 5. Jerzemowska M (red). 2006. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 126.
 6. Krajewski M, 2008. Wykorzystanie modelu Du Ponta w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 9 (1209), Wrocław, s. 116-124.
 7. Polaczek R., 2008. Analiza wskaźnikowa jako podstawowa metoda oceny efektywności przedsiębiorstwa. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 9 (1209), Wrocław, s. 188-195.
 8. Sierpińska M., Jachna T., 1998. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, ss. 277.
 9. Szczecińska B. 2008. Wykorzystanie modelu analizy Du Ponta w ocenie efektywności wybranych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 64, Warszawa, s. 65-74.
 10. Wasilewski M" 2004a. Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolnych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss. 242.
 11. Wasilewski M., 2004b. Metody ABC i XYZ w zarządzaniu zapasami w gospodarstwach indywidualnych. Acta Sci. Pol. - Oeconomia 3(2), Warszawa, s. 131-138.
 12. Wasilewski M., 2005. Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od stopnia wykorzystania kapitału obcego. Acta Sci. Pol. - Oeconomia 4(2), Warszawa, s. 83-95.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu