BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła-Bączek Elżbieta (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Przeobrażenia instytucjonalne a jakość edukacji szczebla wyższego w Polsce w latach 1990-2006
Institutional Changes and the Quality of Higher Education in Poland in the Period of 1990-2006
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 14, s. 461-473, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Edukacja, Poziom edukacji, Szkolnictwo wyższe, Przemiany instytucjonalne, Rozwój kapitału ludzkiego
Education, Level of education, Higher education, Institutional transformation, Development of human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonujące się na przełomie XX i XXI wieku zmiany technologiczne, gospodarcze i cywilizacyjne powodują, że inwestowanie w kapitał ludzki staje się koniecznością. Dostrzegając wagę uwarunkowań instytucjonalnych dla formowania kapitału ludzkiego w artykule poddano analizie charakterystyczne trendy zachodzące w obszarze instytucji edukacyjnych w szkolnictwie wyższym w Polsce (w powiązaniu z ilościowym rozwojem liczby, studentów i absolwentów), poczynając od 1990 roku. Przeprowadzona analiza posłużyła jednocześnie do identyfikacji głównych zagrożeń w sferze jakości oferowanych przez nie usług edukacyjnych, jak również tych wynikających z aktualnej oferty kierunkowej w odniesieniu do potrzeb rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

Changes in the area of technology, economy and civilization that can be observed at the end of XX and at the beginning of XXI century, makes that investing in human capital is needed. Some special meaning for creation of human capital have institutional conditions. To be aware of this fact, the main aim of this article is to analyze main trends in the area of higher schools in Poland - in connection with quantity development of students and graduates in the period of 1990-2006. This analysis helps identify the main dangers in the area of education services quality and its adequating to the need of labor market in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Warunki życia ludności w 1991 roku, GUS, Warszawa 1992.
  2. Roczniki statystyczne z lat 1990-2007, GUS, Warszawa 1990-2007.
  3. Szkoły wyższe i ich finanse w 1999 roku, GUS, Warszawa 2000.
  4. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
  5. Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym. Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju, Warszawa 2007, wersja elektroniczna: www.undp.org.pl/nhdr2007, z dn. 28.08.2008.
  6. Mujżel J. (red.), 2003, Problemy wzrostu gospodarczego w warunkach ustrojowej transformacji w Polsce, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
  7. Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, J. Marciniak (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.
  8. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa, 10 lipca 2008 r., wersja elektroniczna, www.innowacyjnosc.gpw.pl, z dnia 15.09.2008.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu