BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gębski Jerzy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kosicka-Gębska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Genetically Modified Food - Assessment of Consumer Acceptance of Novel Food
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 35-42, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Konsument, Żywność modyfikowana genetycznie, Żywność
Consumer, Genetically modified food, Food
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problematyka dotycząca żywności modyfikowanej genetycznie jest obecnie przedmiotem wielu społecznych dyskusji. Respondenci odczuwają obawy przed żywnością tego typu przede wszystkim ze względu na brak wiedzy i brak docierających informacji, pozwalających na budowanie własnych przekonań o wpływie organizmów modyfikowanych genetycznie na ludzki organizm i zdrowie. Żywność GM zaliczana jest do tzw. nowej żywności (ang. novel food), która powstała jako odpowiedź naukowców i producentów na potrzeby i preferencje współczesnych konsumentów. Celem prezentowanego badania było poznanie opinii respondentów pochodzących z województwa mazowieckiego o postrzeganiu i stosunku do żywności modyfikowanej genetycznie, jak również możliwościach akceptacji tej żywności na polskim rynku. W badaniu empirycznym jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety o wysokim stopniu standaryzacji, który posłużył do zbadania i poznania opinii badanych o żywności modyfikowanej genetycznie. Badanie wykazało negatywne nastawienie respondentów do żywności GMO. Zdaniem badanych, gdyby taka żywność była powszechnie dostępna na rynku w przyszłości i miała być zaakceptowana i kupowana przez nabywców, to musiałaby posiadać wiele nowych właściwości, których nie posiada żywność tradycyjna. Między innymi powinna charakteryzować się zmniejszoną kalorycznością, większą zawartością witamin i związków mineralnych i nie wyższą ceną od powszechnie dostępnych produktów żywnościowych. (abstrakt oryginalny)

Genetically modified food is a subject of many discussions nowadays. The respondents feel anxious for new food because they lack general knowledge on the subject and also they have no information of the possible effect of this food on human organism and health. This kind of food belongs to the category of novel food created as an scientists and producers answers for contemporary consumers needs and preferences. The aim of the paper is to present and analyze the opinions and expectations of respondents from Mazovia region concerning the acceptance, availability and possibilities of introducing genetically modified food into the Polish market. An investigation was performed during the period January - March 2008. It included 735 respondents aged over 18 years. Empirical research in the form of questionnaires with a high degree of standardization confirmed a negative attitude of consumers towards genetically modified food. If food of that type was available on the market in the future, then the consumers would make decision concerning its purchase, however, under the condition that it would have many new traits not found in traditional food. Such food should be characterized by decreased caloricity, higher content of vitamins and mineral components and also a lower price as compared with traditional food. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Azevedo J.L., Arauno W.L. 2003: Genetically modified crops: environmental and human Heath concerns. Mutation Res., 544, 223-233.
 2. Berger S., Filimonow J. 2004: Żywność transgeniczna. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 2/13, 40-44.
 3. Cantley M. 2004: How should public Policy respond to the challenges of modern biotechnology? Curr. Opin. Biotechnol, 15, 258-263.
 4. Deisingh A.K., Badrie N. 2005: Detection approaches for genetically modified organisms in food. Food Res. Int., 38, 639-649.
 5. Grajek W. 2006: Modyfikacje genetyczne surowców. Postępy Nauk Rolniczych, 5, 9.
 6. Hails R.S. 2000: Genetically modified plants - the debate continues. Tree, 15, 14-18.
 7. Hoban T. 2004: Public attitudes towards agricultural biotechnology, FAO, ESA Working paper.
 8. Kolodinsky J., DeSisto T.P., Narsana R. 2004: Influences of questiona wording on levels of support for genetically modified organisms. International Journal of Consumer Studies, 28, 154-167.
 9. Singer M.F., Soli D. 1973: DNA hybryd molecules, Science 181, 1114.
 10. Twardowski T. 2001: 100+ 30 pytań o współczesnej biotechnologii, Agencja Edytor, Poznań, 70-87.
 11. Twardowski T., Zimny J., Twardowska A. 2003: Bezpieczeństwo biotechnologii. Agencja Edytor, Poznań.
 12. Twardowski T. 2005: Legal and social aspects of biotechnology in Poland, Acta Biochimica Polonica, Vol. 52, No. 3, III-V.
 13. Wyniki raportu Greenpeace - GMO na rynku europejskim, http://www.biolog.pl z dn. 2008-02-13.
 14. Vergragt P.J., Szwejnwald-Brown H. 2008: Genetic engineering in agriculture: New approaches for risk management through sustainability reporting. Technological Forecasting and Social Change, 75, 783-798.
 15. Zerbe N. 2004: Feeding the famine? American food aid and the GMO debate in Southern Africa.
 16. Food Policy, 29, 2593-2608. Zimny J. 2007: Żywność modyfikowana genetycznie i bezpieczeństwo jej stosowania. Postępy Nauk Rolniczych, 1,31.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu