BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarka Sławomir (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Poziom efektywności finansowej w przedsiębiorstwach wielkoobszarowych
Financial Efficiency in Large Area Companies
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 51-59, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Efektywność finansowa, Efektywność, Gospodarstwa rolne, Metoda unitaryzacji zerowej, Wskaźniki rentowności
Financial efficiency, Effectiveness, Arable farm, Zero unitarization method, Profitability index
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy wykorzystano m.in. metodę analiz sprawozdań finansowych. W ocenie efektywności finansowej przedsiębiorstw szczególne znaczenie odgrywa wskaźnik rentowności kapitału własnego. Dokonano także analizy efektywności finansowej z wykorzystaniem metody unitaryzacji zerowej. Poddano kalkulacji kompleksowy wskaźnik efektywności (KWE). Najwyższe wartości uzyskały przedsiębiorstwa o najmniejszej skali działalności, w dalszej kolejności plasowały się jednostki o średniej skali działalności. Najniższe wartości kompleksowego wskaźnika efektywności odnotowano w przedsiębiorstwach gospodarujących na areale powyżej 500 ha UR. Warto wskazać, że im wartość wskaźnika zagregowanego bliższa jedności, tym działalność przedsiębiorstwa bardziej zbliżona jest do założonego wzorca, modelu charakteryzującego się najwyższym poziomem efektywności we wszystkich badanych obszarach. (abstrakt oryginalny)

A classical efficiency ratios analysis indicates that particular companies vary in levels of partial parameters. A special role in evaluation of company's financial efficiency is played by return on equity. The financial efficiency analysis was conducted according to the accepted research methods with use of a zero unitarization method. A complex performance indicator was calculated. The highest values were characteristic for companies of the smallest scale of operation, next there were entities of a medium scale of operation. The lowest values of the complex performance indicator were noted in companies operating on more than 500 ha of farmlands in Poland. It is worth to indicate that if the value of the aggregated indicator is closer to one, then company's operation is more similar to an assumed model characterized with the highest level of efficiency in all researched areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Guzewicz W., 1998, Procesy dostosowawcze zachodzące w wielkoobszarowych gospodarstwach rolniczych, w: Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa, Wyd. lERiGŻ, Warszawa.
 2. Jarka S., 2004. Restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw rolniczych. Szanse i ograniczenia, Wyd. SGGW, Warszawa.
 3. Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C, 1992, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 4. Kulawik J., 2007. Wybrane aspekty efektywności rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERIGŻ, Warszawa.
 5. Pene J., Leksykon biznesu, Placet, Warszawa, 1997.
 6. Reisch E., J. Zeddies, 1995, Wprowadzenie do ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych, Wyd. AR w Poznaniu.
 7. Runowski H., 2008, Tendencje zmian w ekonomice przedsiębiorstw hodowlanych w 1997-2007, [w:] Roczniki Nauk Rolniczych, t. 95, zeszyt 1, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 8. Strahl D., 1990, Metody programowania rozwoju społeczno gospodarczego, PWE, Warszawa.
 9. Szablewski A., Pniewski K., 2009, Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 10. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592.
 11. Waszkiewicz L, 1998, Syntetyczna ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w procesie restrukturyzacji, [w:] Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu