BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieszporska Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Polskie szpitalnictwo wobec przemian systemu ochrony zdrowia
The Polish Hospitals in a Transformation of the Health Care System
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/1, s. 553-564, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
System ochrony zdrowia, Szpitalnictwo, Funkcjonowanie ochrony zdrowia, Efektywność, Prawo ochrony zdrowia, Metody statystyczne
Health care system, Hospital service, Health care functioning, Effectiveness, Health protection law, Statistical methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proponowane opracowanie jest próbą usystematyzowania zmian polskiego szpitalnictwa w latach 1999-2007. Przytoczono w nim akty prawne warunkujące działalność szpitali w Polsce, odwołano się do przemian strukturalnych w zakresie ich funkcjonowania, a także zwrócono uwagę na efektywność techniczną tych placówek. Celem proponowanej analizy było zatem prześledzenie wspomnianych przemian poprzez wykorzystanie metod statystycznych. (abstrakt oryginalny)

The situation of the Polish hospitals has changed since 1999, when the reform of the health care system was started. The structure of Polish hospitals, insurance system and rules of service purchases were changed. Also law regulations have evolved. Presented paper is an attempt of investigate the hospitals situation during 1999-2007. It focuses on legal rules of hospitals' activity during this time, their structures (beds, number of treated, time of individuals' stay in a hospital, etc.) changes and technical efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Golinowska S., Czepulis-Rutkowska Z., Sitek M., Sowa A., Sowada Ch., Włodarczyk C.[2002], Opieka zdrowotna w Polsce po reformie, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Raporty CASE nr 53/2002, Warszawa Holly R.[2009], Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia' [w:] Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa pod red. R. Holly i J. Sucheckiej, Agencja Wydawnicza Sowa, Warszawa, str.7-33.
 2. Kludacz M.[2005], Funkcje budżetowania kosztów i ich realizacja w polskich szpitalach, [w:] Hass-Symotiuk M. (red.), "Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej", Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości, Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku Komisja Informatyki, Szczecin, str. 147-157.
 3. Nieszporska S.[2009], Szpital publiczny w systemie ochrony zdrowia. Zarządzanie i gospodarka finansowa pod red. R. Holly i J. Sucheckiej, Agencja Wydawnicza Sowa, Warszawa, str. 133-175.
 4. Pałaszewski M.[2005], Aspekty techniczne i środowiskowe podnoszenia jakości i efektywności szpitali, Polityka Zdrowotna, Tom III, luty.
 5. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2002 rafo/, [2003], GUS Warszawa.
 6. Sieradzki S.[2003], Akt zgonu. Likwidacja grozi prawie połowie szpitali, Wprost, Nr 18, 4 maja, s. 18-22.
 7. Rogowski G.[1999], Analiza produktywności oddziałów banku za pomocą indeksu Malmąuista, [w:] "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych", Zeliaś A. (red.), Materiały z XXI Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, 21-23 IV, str.277-291.
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych -Dz.U.1998 Nr 164, poz. 1193.
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Dz.U.Nr 55,poz.493;
 10. Suchecka J.[2008], Regulacje publiczne i prawne, równość sektorów w ochronie zdrowia, [w:] "Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne", red. Naukowa Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, str. 21-28.
 11. Uchwała Nr 220/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2003 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2004 r. Oraz określania przedmiotu konkursu ofert, warunków wymaganych od świadczeniodawców oraz kryteriów oceny spełnienia tych warunków www.nfz.gov.pl;
 12. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 91, poz. 408;
 13. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 104, poz.661;
 14. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. Nr 45, poz.391;
 15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. Nr 210, poz. 2135.
 16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r., Dz.U. Nr 173, poz. 1807.
 17. www.mz.gov.pl (12.12.2005).
 18. www.csioz.gov.pl
 19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. sygn. akt. K 14/03, Dz.U.04.5.37;
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu