BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejczyk Irena (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Przybytniowski Jarosław W. (The Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences in Kielce, Poland)
Title
Transfrontier Insurance Services as the Direction of the European Common Market Development
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 61-69, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Jednolity rynek ubezpieczeniowy, Transakcje transgraniczne, Usługi ubezpieczeniowe
Single market for insurance, Cross-border transactions, Insurance services
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule zaprezentowano rozwój transgranicznych usług ubezpieczeniowych jako tendencję pogłębienia się integracji w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej. Jednolity rynek usług ubezpieczeniowych funkcjonuje na zasadzie harmonizacji przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie: jednolitej licencji ubezpieczeniowej (..single passport"), nadzoru sprawowanego przez kraj siedziby zakładu ubezpieczeń, swobody zakładania przedsiębiorstw w obu działach ubezpieczeń, wymogu rezerw technicznych w odniesieniu do całości aktywów instytucji, wymogu rocznych i skonsolidowanych sprawozdań oraz specjalnego nadzoru nad grupami ubezpieczeniowymi (nadzór "solo plus"). Wprowadzanie w życie rozwiązań w prawie europejskim i prawach krajowych sprzyja rozwojowi transgranicznych usług ubezpieczeniowych w krajach UF.. Liczba zagranicznych ubezpieczycieli, którzy na zasadzie swobody świadczenia usług zgłosili zamiar prowadzenia działalności na terenie Polski po wstąpieniu do UE wzrosła niemal trzykrotnie. W 2007 liczba notyfikacji wzrosła do 425, z czego z UE 410. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń z siedzibą w Polsce w coraz większym stopniu angażują się w działalność transgraniczną. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to present transfrontier insurance services as a tendency of unified European market development. Development of transfrontier services in insurance sector is connected with the common insurance market creating. Borders crossing of insurance services is connected with freedom of human capital flow or with freedom of services. It is one of the fields of European financial market integration. Homogeneous market of insurance services works on the rule of harmonization of legal acts concerning minimal requirements in scope of: unified insurance license, supervision by the country where insurance company is based, freedom of establishment in both insurance sectors, technical reserves requirements according to total institution's assets, annual and consolidated reports requirements. Introducing reforms in European law and national laws helps to reveal insurance services in EU countries. The number of foreign insurants which will to operate basing on the freedom of services in Poland after EU accession in 2004 increased almost three times. In 2007 number of notifications gained 425 where 410 were from EU. In the meantime insurance companies seated in Poland engage more and more in transfrontier activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beenken M., Sandkühler H.L., Das neue Versicherungsvermittlergesetz. Die Umstzung der EU-Versicherungsvermittler-Richtlinie, mit allen Änderungen ab 22.05.2007.
 2. Biała Księga Polska-UE (ang. White Paper Poland-EU).
 3. Cieśliński W., 2002. Wspólnotowe prawo gospodarcze, CH Beck.
 4. Dyrektywa ubezpieczeń nie na życie 92/49/EEC. Dyrektywa 2002/83/EEC dotycząca ubezpieczeń na życie.
 5. European Commission: Financial services. Turning the corner. Tenth report, Brussels, 2 June 2004.
 6. European Commission: FSAP Evaluation. Part I: Process and implementation, Brussels, 7 November 2005.
 7. Jędrzejczyk I.. 2007. Catastrophic risk and a necessity of using an insurance protection, [in:] (red.) Jędrzejczyk I.. Bożyk-Węglarz S., The insurance of catastrophic risk in the European Union and the Global Changes, Publisher of the Karol Adamiecki University of Economics in Katowice.
 8. Leszczyński B., 2007. Integracja rynku finansowego w Unii Europejskiej i jej znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania konglomeratów finansowych [w:] (red.) Iwanicz-Drozdowska 1., Konglomeraty finansowe. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 9. Przybytniowski J.W., 2007. Rynek ubezpieczeń gospodarczych, [w:] Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 9 (692).
 10. Single Market in Financial Service Progress Report 2004-2005, Commission of the European Communities, Commission Staff Working Document, Brussels 5 stycznia 2006, SEC (2006).
 11. Sodolska E.. 2005. Prawo ubezpieczeń w świetle postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, [w:] (red.) Brodecki Z., Serwach M., Prawo Ubezpieczeń Gospodarczych. Komentarz. Zakamycze, Gdańsk.
 12. Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. UE C 321 E z 29.12.2006).
 13. www.knf.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu