BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koreleska Ewa (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Kształtowanie produktu w koncepcji marketingu ekologicznego
Product Development in the Concept of Ecological Marketing
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 79-86, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza marketingowa, Produkty ekologiczne, Marketing produktów żywnościowych
Marketing analysis, Ecological product, Marketing of food products
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie produktu ekologicznego oraz możliwości jego kształtowania w procesie marketingu ekologicznego. Marketing ekologiczny jest nowoczesną koncepcją marketingu społecznego, która uwzględnia trzy podmioty procesu wymiany, tj. producenta, konsumenta i społeczeństwo jako całość. Badania własne zostały przeprowadzone wśród właścicieli lub dyrektorów przetwórni ekologicznych (indywidualny wywiad bezpośredni). Określono i oceniono m.in. rynek docelowy badanych firm, wykorzystywane źródła informacji na temat odbiorców, asortyment, czynniki decydujące o wprowadzaniu nowych produktów oraz stosowane strategie produktowe. Stwierdzono, że badani przedsiębiorcy trafnie definiują rynek docelowy, a stosowany przez nich dobór źródeł informacji jest właściwy. Zdecydowana większość firm ma charakter innowacyjny, o czym świadczą wprowadzane nowe produkty do oferty asortymentowej. Większość firm prowadzi badania dotyczące konsumentów w sposób przypadkowy, co w konsekwencji może powodować w przyszłości mniejsze korzyści z ich stosowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the ecological product and the possibilities of its development in the process of ecological marketing. Ecological marketing is a modern concept of social marketing, which takes into consideration the three subjects of the exchange process, i.e. the producer, the consumer and the society as a whole. The individual research was conducted among the owners or executives of the food-processing plants (an individual and direct interview). The researchers described and evaluated et. al the target market of the companies, the exploited sources of information concerning the consumers, the assortment, the factors deciding about the launching of new products and product strategies. The researched entrepreneurs are able to define accurately the target market and their choice of the information sources is appropriate. The straight majority of the companies are very innovative, which is being constantly proven by the launching of new products. The majority of the companies conduct consumer research randomly, which may be less beneficial for these companies in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. 1996: Podstawy marketingu. Instytut Marketingu, Wyd. Oo. Franciszkanów Kraków.
  2. Altkorn J., Kramer T. 1998: Leksykon marketingu. Wyd. PWN, Warszawa.
  3. Koreleska E. 2006: Funkcjonowanie i rozwój gospodarstw ekologicznych, Praca doktorska, Maszynopis, SGGW Warszawa.
  4. Richter 2003: Black Box Biokonsum. Konsumententrends, -profile und -einstellung, FiBL Frick.
  5. Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r, s.l)
  6. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wyd. SGGW. Warszawa.
  7. Urban S. 2002: Marketing produktów spożywczych. Wyd. AE Wrocław.
  8. Wier M., Moerch Andersen L. 2007: Studies on Consumer Demand for Organie Food - a Survey Working Paper. [W:] J. Tyburski J., S. Żakowska-Biemans S.: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 230-232.
  9. Zaremba S. (red.) 2004. Marketing ekologiczny. Skrypt AE we Wrocławiu. Wyd. AE Wrocław.
  10. Żakowska-Biemans S. 2003: Socjoekonomiczny profil konsumentów żywności ekologiczne. SE-RiA Warszawa-Poznań-Koszalin, V (3), 223-227.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu