BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Selinger Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Programiści jako pracownicy wiedzy w branży IT
Software Engineers as Knowledge Workers in It Sector
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 43, s. 282-291, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji
Keyword
Pracownicy wiedzy, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Informatycy, Przedsiębiorstwo informatyczne, Oprogramowanie
Knowledge workers, Employees in enterprise, Computer scientists, IT enterprises, Software
Note
summ.
Abstract
Celem pracy stało się rozpatrzenie cech programistów. Jako punkt odniesienia przyjęto cechy pracowników wiedzy prezentowane w literaturze przedmiotu. Dokonano także próby określenia znaczenia programistów w organizacjach wytwarzających oprogramowanie, posiłkując się przy tym schematem modelu zatrudnienia. Pozwoliło to wskazać ich rolę i znaczenie w realizacji zadań producentów oprogramowania funkcjonujących w branży IT. (fragment tekstu)

The article presents software engineers as key knowledge workers of a software development enterprise. Furthermore, it points to the place of the professional group in a modern employment model. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Allee V., The knowledge evolution, Butterworth&Heinemann, New York 1999.
 2. Antczak Z., Pracownicy wiedzy w przestrzeni pozaorganizacyjnej (wybrane zagadnienia), [w:] Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki?, red. M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2008.
 3. Bohdziewicz P., Kompetencje profesjonalne jako wyznacznik pozycji pracowników wiedzy na rynku pracy, [w:] Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, red. S.A. Witkowski, T. Listwan, Difin, Warszawa 2008.
 4. Drucker P.P., Społeczeństwo postkapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 5. Davenport Т.Н., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 6. Fryczyńska M., Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003 nr 1.
 7. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2003.
 8. Gableta M., Owczarz N., Informatycy nośnikiem sukcesu przedsiębiorstw branży IT, [w:] Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 9. Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa 1998.
 10. Hejduk I., Profesor Wiesław M. Grudzewski - Człowiek przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003 nr 8.
 11. Morawski M., Pracownicy wiedzy - nowy wymiar zarządzania ludźmi, [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2003.
 12. Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja - system -pracownik, AE, Wrocław 2006.
 13. Potencjał pracy przedsiębiorstwa, red. M. Gableta, AE, Wrocław 2006.
 14. Sekuła Z., Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 15. Selinger N., Działania pracodawców branży IT na rzecz pozyskiwania i retencji informatyków, [w:] Zarządzanie ludźmi w organizacjach funkcjonujących w Europie, red. A. Ciemiak-Emerych, M. Gableta, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław, 2008.
 16. Strojny M., Pracownicy wiedzy - przegląd badań, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2004 nr 6.
 17. Społeczeństwo informacyjne -problemy rozwoju, red. A. Szewczyk, Difin, Warszawa 2007.
 18. http://www.fazlagic.egov.pl/artykul.php7artykuH 10&zakladka=4.
 19. http://www.paф.gov.pl/flles/74/81/105/inn_transfer_tech.pdf.
 20. http://www.pszk.org.pl.
 21. http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/kzs/kzs.htm (data dostępu 21.10.2008).
 22. http://www.pracuj.pl/praca-nowe-technologie-i-it-artykuly_J3424.htm#top.
 23. http://gazetapraca.p1/gazetapraca/l,88932,5015972.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu