BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosmaczewska Joanna (Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu)
Title
Kapitał społeczny mieszkańców wsi jako czynnik turystycznego rozwoju obszarów wiejskich
Social Capital as a Factor of Tourism Development in Rural Areas
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 87-96, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Studium przypadku, Kapitał społeczny, Turystyka, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich
Case study, Social capital, Tourism, Rural areas, Rural development
Note
streszcz., summ.
Country
Gmina Wijewo, Gmina Kobyla Góra
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie w ujęciu teoretycznym roli kapitału społecznego (rozpatrując jedynie jego pozytywną stronę) jako endogenicznego zasobu wiejskiej społeczności lokalnej, w kontekście turystycznego rozwoju obszarów wiejskich. Rozważania oparte zostały o źródła literaturowe poruszające wspomnianą problematykę, a następnie poddane częściowej weryfikacji z wykorzystaniem metody studium przypadku (gmina Wijewo, gmina Kobyla Góra). W artykule postawiona zostaje hipoteza, że nie tylko kapitał społeczny może mieć wpływ na turystyczny rozwój obszarów wiejskich, ale także sam rozwój funkcji turystycznej wpływa pozytywnie na kapitał społeczny.(skrócony abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to present the theoretical role of social capital (analyzing its positive aspect only) as endogen resources of local, rural community in view of the development of tourism in rural areas. The analyses were based on the literature on the said issues and then verified by means of the case study method (commune of Wijewo, commune of Kobyla Gora). A map of social capital in the communes of the province of Wielkopolska was drawn up using the method of the development pattern of Z. Hellwig (on the basis of the available statistical data) in order to determine the importance of human resources as a factor of the development of tourism in rural areas, this was followed by an attempt to determine the tourism function of rural areas (Baretje-Defert index of tourist function).and a hypothetical ponderings giving rise to conclusions on the synergy of the analyzed phenomena. The obtained results allowed to determine not only the social capital of the communities in the analyzed administrative units in general but also allowed for the examination of two different types of human activities making up two different types of societies. The analysis, carried out in this article, shows that the development of the tourism function is only possible in those rural areas where the inhabitants and the administrative bodies can so manage the resources they have at their disposal that, via cooperation and mutual trust, they can meet individual and collective objectives within informal networks and non-governmental organizations, increasing access of all the inhabitants of the commune to respective resources. Thus, the more coherent and diversified the offered product, the more complementary the services rendered by respective inhabitants, the greater the chance for successful development of tourism. The article poses a hypothesis that not only the social capital affect the development of tourism in rural areas but also the development of the tourism functions positively affects the social capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartkowski J., 2003: Tradycja i polityka. Wpływ tradycji kulturowych polskich regionów na współczesne zachowania społeczne i polityczne, Żak, Warszawa.
 2. Będzik B., 2008: Bariery i możliwości generowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich w Polsce, Acta Sci. Pol. Oeconomia nr 7(4)2008, SGGW Warszawa.
 3. Bourdieu P., 1983: Forms of Capital, [w:] Richardson J. G. (red.): Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York.
 4. Domański S.R., 1993: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 5. Dyduch W., 2005: Kapitał społeczny pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, [online, www. zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref42full.html, stan 30.03.2009].
 6. Frykowski M, Starosta P., 2006: Kapitał społeczny mieszkańców gminy Poddębice, [w:] Śliza A. Szczepański M.S. (red.): Kapitał: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Uniwersytet Opolski, Tychy-Opole.
 7. Gorzelak G., 2003: Bieda i zamożność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne", nr I (11).
 8. Gwiazda A., 2004: Koncepcja kapitału społecznego, "Polityka społeczna", nr 10/202.
 9. Hanifan L. J., 1916: The rural school community center, "Annals of the American Academy of Political and Social Science", Vol. 67, No. 2.
 10. Hardt Ł., 2004: Wpływ środowiska instytucjonalnego na rozwój obszarów wiejskich w Polsce, "Wieś i Rolnictwo", nr 3.
 11. Herbst M., 2007: Wpływ kapitału ludzkiego i społecznego na (krótkookresowy) wzrost gospodarczy w polskich podregionach, [w:] Herbst M. (red.): Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Scholar, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 12. Januszek H., 2004: "Wstęp", [w:] Januszek H. (red.): Kapitał społeczny - aspekty teoretyczne i praktyczne, AE Poznań.
 13. Kitson M, Martin R., Tyler P., 2004: Regional competitiveness: an elusive yet key concept ?, "Regional Studies", vol. 38(9).
 14. Kłodziński M., 2006: Polityka rozwoju obszarów wiejskich, "Acta Agraria et Silvestria", Vol. XLV1/2.
 15. Knack S" Keefer P., 1997: Does Social Capital Have an Economic Payoff ? A Cross-Country Investigation, [w:] "The Quarterly Journal of Economics".
 16. Kostro K., 2006: Aktualny stan badań nad kapitałem społecznym w Polsce, "Studia Ekonomiczne".
 17. Krzemieniewska G" 2005: Współpraca a tworzenie kapitału społecznego. Przypadek wsi wielkopolskiej, [w:] Januszek H. (red.): Kapitał społeczny we wspólnotach, Zeszyty Naukowe nr 58, AE Poznań.
 18. Macbeth J., Carson D., Northcote J., 2004: Social Capital, Tourism and Regional Development: SPCC as a Basic for Innovation and Sustainability, Current Issues in Tourism, Vol. 7, No. 6.
 19. Matczak A., 2006: Badanie lokalnych rynków turystycznych. Przykład rejonu Ustki [w:] Wojtowicz B. (red.): Funkcje turystyki i krajoznawstwa w strategii rozwoju regionów w Polsce, Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce nr 1-2 (XLVIII-XLIX).
 20. Sosenko B., 2006: Kapitał społeczny w przestrzeni gospodarczej, "Krakowskie Studia Małopolskie", nr 10.
 21. Swaniewicz P., Dziemanowicz W., Mackiwicz M., 2000: Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce-zróżnicowanie regionalne, IBGR, Warszawa.
 22. Theiss M., 2007: Krewni-Znajomi-Obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 23. Zawisza S., 2003: Rola liderów w procesach samoorganizacji mieszkańców wiejskich społeczności lokalnych, "Wieś i Rolnictwo", nr 3(120).
 24. Zboroń H. 2004: Kapitał społeczny [w:] Pogonowska B. (red.): Elementy etyki gospodarki rynkowej, PWE Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu