BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Magdalena (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zjawisko emigracji zarobkowej na terenie powiatu wadowickiego
Phenomenon of Gainful Emigration on the Territory of Wadowice Poviat
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 97-103, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Emigracja, Okres międzywojenny, Emigracja zarobkowa
Emigration, Inter-war period, Economic emigration
Note
streszcz., summ.
Country
Powiat wadowicki
Abstract
Głównym celem badań jest odniesienie obecnego zjawiska związanego z emigracją zarobkową na terenie powiatu wadowickiego do sytuacji z okresu międzywojennego XX wieku. Zakres terytorialny oraz dobór próby (mieszkańców powiatu) uwzględnia najsilniejszą i najsłabszą emigrację w zależności od jej rodzajów w tym okresie. Badania mają charakter porównawczy. Punkt wyjścia stanowią materiały historyczne zawierające informacje na temat wychodźstwa sezonowego, emigracji sezonowej za granicę oraz emigracji zamorskiej w okresie międzywojnia na tym terenie. W celu zdiagnozowania omawianego zjawiska na badanym terenie przeprowadzono badania z mieszkańcami powiatu techniką wywiadu wg kwestionariusza. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article was the reference to current phenomenon connected with gainful emigration on the territory of Wadowice poviat in relation to situation from interwar period in XX century. Territory range and sample selection (province inhabitants) included the strongest and the smallest emigration dependent on its kinds in this period. The research had comparative character. Historical materials contained information about, seasonal trips, seasonal emigration abroad, and overseas emigration in interwar period on this territory constituted the point the way out. With a view to diagnosing discussed phenomenon on researched territory researches with inhabitants by means of interview technique with questionnaire have been conducted. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bukraba - Rylska [., 2008: Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Dziedzic F., 1928: Stan gospodarstw włościańskich w powiecie wadowickim. Biblioteka Puławska. Seria Prac społeczno - gospodarczych Nr 7, Warszawa.
  3. Furdala A., Wysoczański W., 2007: Migracje: dzieje, typologia, definicje. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
  4. Giddens A., 2005: Socjologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Grzymała-Kazłowska A., Łodziński S., 2008: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki. Studia Migracyjne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
  6. Kępińska E., 2008: Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu