BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasnodębski Andrzej (University of Agriculture in Cracow, Poland), Tej Juraj (University in Presov, Slovakia)
Title
The Role of Partnerships in Contemporary Development of Rural Areas
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 105-114, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Obszary wiejskie, Zarządzanie regionem
Regional development, Rural areas, Region's management
Note
streszcz., summ.
Country
Słowacja
Slovak Republic
Abstract
W artykule omówiono zagadnienie partnerstwa i jego roli w zarządzaniu rozwojem regionalnym i obszarami wiejskimi; partnerstwo należy uznać jako jedną z możliwości działania na rzecz interesów regionu. Partnerstwo uznaje się za perspektywiczną formę współdziałania podmiotów, która w przyszłości może znacznie przyczynić się do rozwoju regionu i gospodarki regionalnej. W artykule przedstawiono opinie odnośnie poszczególnych zagadnień wyrażone przez grupę podmiotów (małych i średnich przedsiębiorstw) działających w dwóch regionach Słowacji. Wyniki badań wskazują na różny stosunek badanych przedsiębiorstw do tworzenia partnerstwa. W rejonie Trencina widać większą gotowość do tworzenia partnerstwa i aktywnego współdziałania. Z kolei w rejonie Presova obserwuje się mniejszą chęć tworzenia partnerstwa, a i aktywna współpraca w ramach partnerstwa jest mniejsza. Dowodzi to różnego postrzegania partnerstwa w różnych regionach Słowacji. (oryginalny abstrakt)

Article discusses the issues of partnerships and their role in management of regional development and rural space; partnership must be taken into account as one of the acting bodies in regional interests. Partnerships are expected to be the perspective forms of the subjects that may remarkably support regional development in the regional management. Opinions of the selected group of regional acting bodies (small and medium size enterprises) in two Slovak regions on the relevant issues are also presented in the paper. Results showed that the relationship of SMEs to partnership is different. In Trencin region is a greater willingness to form partnerships, as well as willingness to work actively. In contrast Presov region is willing to enter into partnerships lower, activity in the partnership is also lower. This proves a different perception of partnerships in different regions of Slovakia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ali Taha V., 2008: Marketing of the Region - Basic Facts and Specific Application and Implementation in Prešov Region. In Management 2008 (Part. I). PU v Prešove, Prešov.
 2. Bernátová M., Vaňová A., 2000: Marketing pre samosprávy I. Marketing území. IROMAR. Banská Bystrica.
 3. Buček M. a kol., 2006: Regionálny rozvoj. Novšie teoretické koncepcie. Ekonóm, Bratislava.
 4. Búšik J., 2006: Regionálny manažment a marketing. Ekonóm, Bratislava.
 5. Camagni R., 1991: Space, Networks and Technical Change: An Evolutionary Approach. In Innovation, Networks. London: Belhaven Press.
 6. Daňková A., 2005: Rozvoj małých a stredných podnikov v Karpatskom euroregióne. Ekonóm, Bratislava.
 7. Debresson C, Walker R., 1991: Network of Innovators, Research Policy. Jg, 20, 5.
 8. Ferencová M., 2008: Verbal communication in corporation and means of consigning the knowledge. In Management 2008 (Part.I), PU v Prešove, Prešov.
 9. Florida, R., 2000: Towards the learning region. In Futures, 25
 10. Freeman C, 2000: Technology Policy and Economic Performance: Lesson from Japan. .1. Cape, London.
 11. Hittmár Š., 2005: Theoretical and Practical Questions of Regional Management Development. In Acta regionalis et environmentalica 1, SPU v Nitre, Nitra.
 12. Ježek J., 2005: Regionálni management aneb jak efektivně řidit regionalni rozvoj? In Inovativni koncepty v socioekonomickem rozvoji územních jednotek, OU v Ostrave, Ostrava.
 13. Ježek J., 2006: Možnosti uplatnĕni strategickeho řizeni v mistnim a regionálnim rozvoji. In Podil ekonomickych a spravnich véd na rozvoji veřejne správy a podnikáni, Fairopsky polytechnicky institut, Kunovice.
 14. Lundvall B., 1992: National System of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Inetractive Learning. Pinter, London.
 15. Maier G., Tódtling F., 1998: Regionalna a urbanisticka ekonomika 2. Elita, Bratislava.
 16. Nelson R., 1993: National system of Inovation: A Comparative Analysis. OU Press, Oxford.
 17. Rusnák P., 1996: Rozvoj vidieckych regionov. In Vidiek - šanca pre ekonomický rozvoj, ES VŠP, Nitra.
 18. Tej J., 2008: Regionalny manažment - strategicka forma partnerstva pri dosahovani vyssej regionalnej konkurencieschopnosti. In Konkurencieschopnost' a regionalny rozvoj, TU v Kośiciach, Kośice.
 19. Občiansky zákonník č. 513/1991 Zb
 20. Zákon c. 612/2002 Z. z., którym sa vyhlasuje úplne znenie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu