BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz-Pizło Anna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Title
Specyfika zarządzania wizerunkiem organizacji biznesowej
Managament of Bussiness Organisation's Image
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 115-125, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Public relations, Organizacja
Company image, Public relations, Organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szerokie działania z zakresu public relations (PR), w tym kreowanie pożądanego wizerunku organizacji biznesowej, stwarza możliwość budowania dodatkowej jej wartości i wyróżnienia spośród konkurentów. Stąd zarządzanie wizerunkiem w dzisiejszym, turbulentnym otoczeniu stało się niezwykle ważne. Szczególnie istotne jest to dla przedsiębiorstw usługowych, których produkty składają się z łańcucha usług różnych ogniw pośrednich, gdyż ich działania przekładają się na ostateczne postrzeganie firmy. Na zarządzanie wizerunkiem organizacji składają się dwie grupy działań: podejmowane w otoczeniu wewnętrznym i są to głównie polityka personalna i komunikacja wewnętrzna, oraz te podejmowane w otoczeniu zewnętrznym takie jak: budowanie tożsamości, zarządzanie kryzysowe, media relations, a także często ignorowane: wystrój pomieszczeń, jakość obsługi klienta, zachowanie i wygląd pracowników, działania z zakresu odpowiedzialności społecznej, a nawet rodzaj podejmowanych kampanii promocyjnych. Celem artykułu jest analiza działań mających bezpośredni lub pośredni wpływ na kreowanie wizerunku organizacji biznesowej zarówno w jej otoczeniu wewnętrznym jak i zewnętrznym. (oryginalny abstrakt)

Wide activities in a field of public relations (PR), including building of desirable image, creates possibilities to build its additional value and make it distinct in a group of competitors. That is why management of image in contemporary dynamic, and as someone states turbulent, conditions becomes substantially important. Management of image becomes especially important for service companies, which products consist of a chain of services provided by different indirect links, because activities of particular links influence on final perception of a firm. Management of company's image consists of two types of activities: taken up in internal environment and taken up in external environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Wizualizacja firmy. Instytut Marketingu, Kraków 1999, 67-68.
 2. Altkom J., 2000: Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 9.
 3. Bergler R., 1991: Standard als Imagefaktor, [w:] Führung und Kommunikation, Erfolg durch Partnerschaft. Standard als Imagefaktor, Bonn, 47.
 4. Budzyński W., 2001: Public relations zarządzanie reputacją firmy. Poltext, Warszawa, 73-75.
 5. Cenker E.M., 2000: Public relations. Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań, 42.
 6. Cialdini R., 1999: Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 154-190.
 7. Dale G. Leathers, Komunikacja niewerbalna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, 161.
 8. Drucker P.F., 1999: Społeczeństwo prokapitalistyczne. PWN, Warszawa, 86.
 9. Gierelo K., 2003: Wizerunek (image) polityka - teoria i praktyka, [w:] Ociepka B. (red.): Public relations w teorii i praktyce. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 22.
 10. Hajduk G., 2007: Wpływ wizerunku przedsiębiorstwa na zachowania rynkowe nabywców, [w:] Tworzydło D. (red.): Public relations. Materiały z II kongresu PR, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 474-481.
 11. Hernik J., Tożsamość organizacji non profit na przykładzie Federacji Zielonych Gaja, Acta Scien-tiarum Polonorum - Oeconomia, 5 (1) 2006, 39-49.
 12. Hopfinger M., 2005: Wprowadzenie. [w:] Hopfinger M. (red.) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Oficyna Naukowa, Warszawa, 12-13.
 13. Koczerga M., Komunikacja indywidualna za pośrednictwem komputera [w:] Mruk H. (red.): Komunikowanie się w marketingu. PWE, Warszawa 2004, 327-334.
 14. Łódzkie firmy a kryzys. Badanie rynku HR 2009 w łódzkich firmach produkcyjnych. Raport z badań ankietowych przygotowany na zlecenie firmy BEAVER Doradztwo Personalne, Łódź 2009.www.beaver.com.pl.
 15. Matysiak-Pejas R., Wojewodzie T., Rola kanałów przepływu informacji w marketingu terytorialnym, Acta Scientarum Polonorum Oeconomia 8 (3) 2009, 77-85.
 16. Mazurkiewicz A., 2007: Możliwości wykorzystania Internetu w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw turystycznych, [w:] Turystyka i Rekreacja, tom 3, 69-76.
 17. Mazurkiewicz A., Pizło W., 2006: Podstawy marketingu. Wyd. PWSBiA w Warszawie, Warszawa, 16.
 18. Mazurkiewicz A., 2005: Współpraca służb public relations z mediami [w:] Adamowicz M. (red.): Efektywność zarządzania marketingowego. Wyd. SGGW, Warszawa, 334-342.
 19. Pizło W., 2007: Zastosowanie Internetu w działaniach marketingowych przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 20. Rybak M., 2004: Etyka menedżera-społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Tworzydło D. 2006, Public relations w największych polskich firmach 500 firm wg rankingu Rzeczpospolitej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 22. Hernik J., Tożsamość organizacji non profit na przykładzie Federacji Zielonych Gaja, Acta Sci. Pol.- Oeconomia, 5 (1) 2006, 39-49.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu