BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójcik-Augustyniak Marzena (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Innowacja wartości jako współczesna koncepcja strategii marketingowych
Value Innovation as Contemporary Conception of Marketing Strategies
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2009, R. 8, nr 4, s. 139-150, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Innowacje, Strategia marketingowa, Wartość marki, Szkolnictwo wyższe
Innovations, Marketing strategy, Brand value, Higher education
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule zaprezentowano jeden ze sposobów tworzenia innowacji w dziedzinie wartości. W odniesieniu do działań marketingowych polega on na stworzeniu spójnego, trudnego do skopiowania zestawu narzędzi marketingu - mix, za które uznano wartość dla klienta, koszt dla klienta, wygodę, komunikację oraz personel. Analizę poszczególnych elementów marketingu - mix, w kontekście działań, mających stworzyć innowację w dziedzinie wartości, przeprowadzono w odniesieniu do uczelni publicznych w Polsce. Zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej (AP). (skrócony abstrakt oryginalny)

Turbulent environment forces the organizations to search for new ways to cope with increasing competition. Most of the companies realized that to survive it is essential to orient their activities to the needs and desires of customers and, more than ever attention, watch the competitors. Analysis of competitors, however, does not serve to compare them in order to provide customers with value at a higher level or at a lower cost, but primarily aims at the creation of value, which competitors do not provide to customers. One such method, presented in this paper, is to create innovations in the field of value. In relation to marketing activities is to create a cohesive, difficult to copy a set of marketing - mix tools, which was the value for the customer, the cost for the customer, convenience, communication and staff. Analysis of the various elements of marketing - mix, in the context of activities intended to create innovation in the field of value, was conducted in relation to public universities in Poland. The results of studies, conducted among students of the Faculty of Management University of Podlasie (UP) were presented. With regard to value for the customer, UP students recognized such elements of value innovation as: e - books, MBA, flexible study, the number of departments and modern trends of teaching. The cost for the customer maintenance cost of living (in the case of stationary studies), and tuition fees (in the case of part time studies). Location, occupational base, e-learning and multimedia lectures for students of UP were elements of convenience for the customer. Foreign exchange, the prestige of the university (transformation into a university) and the quality of Web pages can be considered as components of communication with the client. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chan K.W., Mauborgne R. 2005: Strategia Błękitnego Oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. MTBiznes, Warszawa.
 2. Drucker P.F. 1973: Management: Tasks. Responsibilities, Practices. Harper & Row. New York.
 3. Hall H. 2007: Marketing w szkolnictwie. ABC a Wolters Kluwer business. Warszawa.
 4. Kotler Ph. 2004: Marketing od A do Z. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Kramer T. 2004: Podstawy marketingu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Lauterborn R. 1990: New Marketing Litany: 4P's Passe; C- Words Take Over, .Advertising Age" October 1.
 7. Obłój K. 2007: Strategia organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Obłój K. 1998: Strategia sukcesu firmy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Obłój K. 2002: Tworzywo skutecznych strategii. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Philip Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu. 2004. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 11. Silk A.J. 2008: Czym jest marketing? Harvard Business Press, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu