BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Styn Igor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Zewnętrzne bariery wzrostu wartości elektrowni zawodowych w Polsce
External Barriers of the Systemic Power Stations Value Growth in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 769-777, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Elektrownie, Bariery rozwojowe
Enterprise value, Power station, Development barriers
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu było wskazanie i próba charakterystyki aktualnie występujących zewnętrznych barier wzrostu wartości elektrowni zawodowych (systemowych) w Polsce. (fragment tekstu)

In the article, the author tries to identify and describe key external barriers of growth of the enterprise value in the analyzed sector. External barriers are defined as not dependent on the enterprise but they must be taken into consideration by investors in decision making. The author has identified two groups of barriers: created by the sector specificity (dominant position of hard coal and brown coal as a basic fuel used by the sector, lack of mechanisms regulating prices and amount of hard coal deliveries to the stations, substantial cost increase in new capacities recovering) and effects of economic and tax policy of the state toward the branch (the necessity of generation reduction to the most optimal level due to lower C02 emission permits granted in 2nd settlement period (2008-2012), the regulator's final electricity price policymaking holding off the market liberalization, lack of clear and understandable strategy and policy on the generation sector development, high excise and tax burden on electricity retail price). Further existence of barriers mentioned can cause substantial decline of intrinsic value of Polish systemic power stations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bil J., Czarne chmury nad energetyką, marzec 2008, www.cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/czarnechmurynad.pdf.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 3. Informacja statystyczna o energii elektrycznej, Agencja Rynku Energii, Warszawa, październik 2005.
 4. Informacja w sprawie ceny wskaźnikowej istotnej dla procesu kształtowania taryf, Informacja Prezesa URE z 18 stycznia 2008 r., www.ure.gov.pl/portal/pl/15/2509/Informacja.html.
 5. Krajowy plan rozdziału uprawnień do emisji CO2 na lata 2008-2012, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2006.
 6. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG Press, Warszawa 2001.
 7. Najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania sektora elektroenergetycznego w Polsce, opracowanie przygotowane przez zespół w składzie: S. Kasprzyk, K. Muszkat, H. Majchrzak, K. Szynol, J. Kaczorowski, S. Poręba, H. Trojanowska, luty 2008, www.cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/ najwaz_zagad.pdf.
 8. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 9. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji z 12 lutego 2008 roku (w posiadaniu autora).
 10. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
 11. Suszyński C. (red.), Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 12. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Ścieżki cenowe dla energii elektrycznej - prognoza do roku 2020, Agencja Rynku Energii SA i Elmark, Warszawa 2006.
 14. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: DzU 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (DzU 2007 nr 130, poz. 905).
 16. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu