BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydłowski Konrad (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Kredyt bankowy jako instrument finansowania działalności mikro- oraz małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
Bank Credit as a Financing Instrument of Micro -, Small - and Medium -Sized Enterpises in the Warmia and Mazury Province
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 794-803, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Kredyt bankowy, Badania ankietowe, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Bank credit, Questionnaire survey, Business activity lending, Small business
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena aktywności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze pozyskiwania środków kredytowych oraz ich wykorzystywania w procesie finansowania prowadzonej działalności. Ponadto dokonano identyfikacji podstawowych barier utrudniających przedsiębiorcom dostęp do kredytu bankowego. Badaniami objęto 303 przedsiębiorstwa z sektora MMŚP działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2002-2005. Stanowiło to 0,3% badanej populacji firm. W badaniach wykorzystano metodę ankietową. Instrumentem badawczym był kwestionariusz zawierający 35 pytań, które dotyczyły sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wykorzystywanych źródeł finansowania, a także opinii na temat kredytowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej przez banki. (fragment tekstu)

One of the main obstacles of development of micro-, small- and medium-sized enterprises (MSME) in Poland is a restricted access to exterior source of capital. It causes a situation when firms belonging to MSME finance their activity only with the use of their own money. The article presents research results concerning bank credit as a financing instrument of enterprises from the Warmia and Mazury Province. The author focuses on activity of entrepreneurs in financing their companies with bank credit and the main obstacles of access to this source of financing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dębniewska M., Szydłowski K., System bankowy jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Banki na rynku finansowym. Teraźniejszość i przyszłość, red. M. Dębniewska, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003.
  2. Kurowska M., Bariery w kredytowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Przekształcenia rynku finansowego w Polsce, red. P. Kapuś, J. Węcławski, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005.
  3. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, PWN, Warszawa-Poznań 2001.
  4. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007.
  5. Rogowska E., Podstawowe bariery dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu bankowego, [w:] Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, red. D. Zarzecki, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  6. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  7. Szyda J., Żabiński A., Produkty bankowe dla mikro- i małych przedsiębiorstw - bariery w ich wykorzystaniu, [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Bielawska, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu