BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słodczyk Janusz (Uniwersytet Opolski), Szafranek Edyta (Uniwersytet Opolski)
Title
Ocena kreatywności i atrakcyjności miasta : przypadek Opola
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków, 2009, s. 117-128, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Ocena kreatywności, Rozwój regionalny, Przemiany demograficzne, Infrastruktura gospodarcza miasta, Miasto
Creativity assessment, Regional development, Demographic transformation, Town economic infrastructure, City
Country
Opole
Abstract
Przedmiotem opracowania jest analiza zdolności perspektyw rozwoju Opola jako miasta kreatywnego i atrakcyjnego. Postawiony problem badawczy rozpatrywano w odniesieniu do trzech współistniejących wymiarów w procesie rozwoju miasta: społeczeństwa, gospodarki oraz przestrzeni. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Harańczyk A.: Determinanty rozwoju i konkurencyjności miast Polski. [w:] Aglomeracja miejska i jej znaczenie dla konkurencyjności miast i regionów. Red. K. Szołek. Biblioteka Regionalistyki, nr 2. Wrocław 2002.
 2. Heffner K.: Znaczenie funkcji metropolitalnych w rozwoju aglomeracji miejskich średniej wielkości. [w:] Gospodarka przestrzenna X. Red. Z. Przybyła. Jelenia Góra 2007.
 3. Klasik A.: Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich. [w:] Mechanizmy i uwarunkowania budowy konkurencyjności miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek. Opole 2008.
 4. Parysek J.J.: Miasta polskie w procesie globalizacji. [w:] Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast. Red. J. Słodczyk, E. Szafranek. Opole 2006.
 5. Program Rozwoju Miasta Opola na lata 2004-2008. UM, Opole 2004.
 6. Słodczyk J., Fortuński B.: Rozwój funkcji akademickiej miasta Opola. [w:] Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. Red. I. Jażdżewska. XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź 2003.
 7. Słodczyk J., Klimek R.: Nowe tereny mieszkaniowe w strukturze przestrzennej Opola. [w:] Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. J. Słodczyk. Opole 2004.
 8. Strategia Rozwoju Miasta Opola - Stolicy Polskiej Piosenki na lata 2004-2015 (aktualizacja). UM, Opole 2007.
 9. Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015. UMWO, Opole 2004 (aktualizacja 2005).
 10. Szafranek E.: Uwarunkowania rozwoju konkurencyjnego województwa opolskiego w okresie integracji europejskiej. [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej VIII/2. Red. E. Jakubowicz, A. Raczyk. Wrocław 2004.
 11. Szafranek E.: Zdolność konkurencyjna regionu opolskiego. [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów. Red. Z. Zioło. Kraków--Rzeszów 2005.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu