BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbański Stanisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Dyskretne implikacje ICAPM jako narzędzie wyceny akcji
ICAPM Discrete Implications - a Tool for Assessing the Value of Shares
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 823-835, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Wycena akcji, Wycena aktywów kapitałowych, Model wyceny aktywów kapitałowych
Stock market, Equity valuation, Capital asset valuation, Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Note
summ.
Abstract
W pracy dokonano symulacji równowagi cenowej akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995-2004. Analizie poddano klasyczną wersję modelu CAPM, model F&F, model Petkowej oraz model zaproponowany przez Urbańskiego. Testy wymienionych procedur przeprowadzone zostały w zakresie analizy szeregów czasowych. Dokonano również wizualnej oceny błędów wyceny, którą przedstawiono w formie graficznej stosowanej przez Jagannathana i Wanga. (fragment tekstu)

This paper presents the results of the simulation of price equilibrium on the stock market based on 4 versions of the ICAPM model. The analysis includes the classical CAPM model versions, Fama and French models (1993), Petkowa model (2006) as well as the model proposed by Urbański (2007) - the tests of which have been updated and extended by adding additional procedures. The research is based on the case of the shares traded on the Warsaw Stock Exchange. The results of the simulation of the rates of return indicate that the classical CAPM version may not be applied in the analysis of the rates of return of the shares traded on the Polish market, while the model proposed by Urbański may be used as a tool for an appropriate assessment of the value of shares.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Campbell J. Y., Understanding risk and return, "Journal of Political Economy" 1996 nr 104(2), s. 298-345.
 2. DeBondt W.F.M., Thaler R.H., Does the stock market overreact, "Journal of Finance" 1985 nr 40 (3), s. 793-808.
 3. Fama E.F., French K.R., Common risk factors in the returns on stock and bonds, "Journal of Financial Economics" 1993 nr 33 (1), s. 3-56.
 4. Fama E.F., French K.R., Multifactor explanations of asset pricing anomalies, "Journal of Finance" 1996 nr 56(l),s. 55-84.
 5. Gibbons M.R., Ross S.A., Shanken J., A test of the efficiency of a given portfolio, "Econometrica" 1989 nr 57(5), s. 1121-1152.
 6. Jagannathan R., Wang Z., The conditional CAPM and the cross-section of expected returns, "Journal of Finance" 1996 nr 51 (1), s. 3-53.
 7. Jajuga K., Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, AE, Wrocław 2000.
 8. Jegadeesh N., Titman S., Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency, "Journal of Finance" 1993 nr 48, s. 65-91.
 9. Liew J., Vassalou M., Can book-to-market, size, and momentum be risk factors that predict growth?, "Journal of Financial Economics" 2000 nr 57, s. 221-245.
 10. Petkova R., Do the fama-french factors proxy for innovations in predictive variables?, "Journal of Finance 2006 nr 61 (2), s. 5 81-612.
 11. Urbański S., Fundamentalne determinanty modelowania inwestycji kapitałowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1109, AE, Wrocław 2006, s. 647-659.
 12. Urbański S., Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe: rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004.
 13. Urbański S., Time-cross-section factors of rates of return changes on Warsaw Stock Exchange, "Statistical Review" 2007 nr 54 (2), s. 94-121.
 14. Vassalou M., News related to future GDP growth as a risk factor in equity returns, "Journal of Financial Economics" 2003 nr 68, s. 47-73.
 15. http://www.EconStats.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu