BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walenciak Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ekonomiczne skutki wykorzystania surowców wtórnych
Economic Results of Utilization of Secondary Materials
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 847-853, tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Polityka ekologiczna państwa, Surowce wtórne, Gospodarka odpadami
State ecological policy, Recyclable materials, Waste management
Note
summ.
Abstract
W pracy przedstawiono przedsięwzięcia zmierzające do minimalizacji powstawania i gromadzenia odpadów w środowisku. Wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych zapewnia różnego rodzaju efekty gospodarcze: rozszerzenia bazy surowcowej gospodarki narodowej, obniżenie kapitałochłonności i energochłonności w pozyskiwaniu i przetwarzaniu surowców, zmniejszenie zużycia surowców i materiałów oraz kosztów produkcji, m.in. w wyniku wyeliminowania skutków zanieczyszczenia odpadami środowiska naturalnego. (fragment tekstu)

The paper presents undertakings leading to minimization of waste by its utilization as secondary materials. Waste utilization as secondary materials eliminates the dirt of natural environment as well as it assures economic effects of different kinds: enlargement of raw material base, capital and energy decrease in acquiring and processing raw materials, decrease in raw materials usage and in costs of production.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bilitewski B., Härdtle G., Marek K., Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wydawnictwo "Seidel - Przywecki" Sp. z o.o., Warszawa 2003.
 2. d'Obyrn K., Szalińska E. , Bieńkowska D., Ulasiński C., Gospodarka odpadami komunalnymi a oczekiwania społeczne, "Przegląd Komunalny" 2004 nr 11(158).
 3. Kozłowska B., Pozwolenia zintegrowane dla składowisk odpadów, "Przegląd Komunalny" 2004 nr 3 (150).
 4. Marcinkowski J.T. (red.), Podstawy higieny, VOLUMED, Wrocław 1997.
 5. Matuszewski P., Niemiecki sposób na odpady, "Przegląd Komunalny" 2002 nr 2(125).
 6. Olędzka-Goprowska E., Strategia działań komunikacyjnych w gospodarce odpadami, "Przegląd Komunalny" 2004 nr 1(148).
 7. Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 8. Sieja L., Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi oraz zadania w świetle Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, "Przegląd Komunalny" 2003 nr 2(137).
 9. Szymkowiak T. (red.), Śląskie przyjazne środowisku, dodatek specjalny 1/2006, [w:] Gospodarka odpadami od A do Z, "Przegląd Komunalny" 2006 nr 3.
 10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU 2001 nr 62, poz. 628).
 11. http://www.gajanet.pl/Odpady.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu