BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Winnicka-Wejs Alicja (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w kapitał ludzki
Social Responsible Investing in Human Capital
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 3/2, s. 223-235, tab., rys., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kapitał ludzki, Inwestowanie w kapitał ludzki, Kompetencje pracownicze, Ochrona zdrowia, Przegląd literatury
Corporate Social Responsibility (CSR), Human capital, Investments in human capital, Employees competencies, Health care protection, Literature review
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zdefiniowanie społecznie odpowiedzialnego inwestowania w kapitał ludzki, obejmującego obszary: rozwoju kompetencji pracowników, równowagi praca-życie, ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin, warunków pracy, komunikacji i wartości etycznych oraz wolontariatu pracowniczego. W artykule przedstawiono wybrane jakościowe instrumenty społecznej odpowiedzialności w aspekcie kapitału ludzkiego (SA 8000, AA 1000, ISO 26000, Green Paper, Global Compact). Wskazano dobre praktyki polskich organizacji, które dokonują społecznie odpowiedzialnych inwestycji w programy prorodzinne, komunikację i budowanie etycznej kultury, ochronę zdrowia, bezpieczeństwo pracy, rozwój kapitału ludzkiego, wolontariat pracowniczy i gospodarowanie kapitałem ludzkim. Zwrócono uwagę, że inwestycje w aktywa niematerialne - odpowiednio zarządzane w duchu CSR, kreują wartość organizacji i wzmacniają jej przewagę konkurencyjną na rynku. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present social responsible investing in human capital, which includes: development of human capital, work-life balance, health care workers and their families, working conditions, communication, ethical values and staff volunteering. It indicates the good practice of Polish organizations that carry out social responsible investments in human capital. It was noted that investments in intangible assets - properly managed in the spirit of CSR, create organizational value and strengthen its competitive advantage in the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. PWE, Warszawa.
 2. Bendkowski J., Bendkowski J. (2008), Praktyczne zarządzanie organizacjami. Kompetencje menadżerskie, WPS1, Gliwice.
 3. Berłowski P. (2008), Strategiczna CSR, "Personel i zarządzanie" nr 9.
 4. Biały A. (2009), Chwila prawdy dla firm, "Rzeczpospolita", 6 maja 2009 r.
 5. Czerwieńska D. (2009), Zrób coś dla swoich ludzi, "Puls Biznesu", 30 kwietnia 2009 r.
 6. Gasiński T, Piekalski G. Zrównoważony biznes. Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorstw, www.mg.gov.pl (data dostępu 22.05.2009 r.).
 7. Gustafson J. (2007), Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?, w: Biznes tom 1. Zarządzanie firmą część 1, Biblioteka Gazety Wyborczej, WN PWN, Warszawa.
 8. Jański J (2009), Odpowiedzialny Employer Branding, www.idealnypracodawca.pl, (data dostępu 25.05.2009 r).
 9. Konkel M. (2009), Zaufanie to smar biznesu, "Puls Biznesu", 30 kwietnia 2009 r.
 10. Kosson G. (2009), Zysk powinien mieć też wymiar społeczny, "Puls Biznesu", 30 kwietnia 2009 r.
 11. Król H. (2006), Kapitał ludzki organizacji, w: Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Król H., Ludwiczyński A. (red.), WN PWN, Warszawa.
 12. Król M. (2007), Wartość kapitału ludzkiego w kontekście pracy tymczasowej, w: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Lipka A., Waszczak S. (red.), WU AE, Katowice.
 13. Laszlo Ch. (2008), Firma zrównoważonego rozwoju. Emka. Warszawa.
 14. Lichtarski J. (2007), Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, w: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Lichtarski J. (red.), WAE, Wrocław.
 15. O'Sullivan G. (2008), Etyka w biznesie - trudności i perspektywy, w: Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko - procesy - systemy - zasoby, Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M. (red.), Difin, Warszawa.
 16. Pocztowski A. (2007), Kierunki zmian funkcji personalnej, w: Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Pocztowski A. (red.), WUE, Kraków.
 17. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2008), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 18. Rojek-Nowosielska M. Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw -podstawowe zagadnienia, www.pozytek.gov.pl (data dostępu 22.05. 2009 r.).
 19. Ryuzaburo K. (2007), Ścieżka kyosei, w: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Harvard Business Review, Helion, Gliwice.
 20. Samcik M., Sudak I. (2009), Banki tracą, prezesi nie płaczą, "Gazeta Wyborcza", 1 czerwca 2009 r., nr 127.6040.
 21. Społeczna odpowiedzialność biznesu, www.pozytek.gov.pl (data dostępu 22 V 2009 r.).
 22. Stanek A. (2008), Główne obszary realizacji zasad odpowiedzialnego biznesu w Polsce, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim, materiały z konferencji, Katowice, 20 października 2008 r.
 23. Szaruga P. (2008), Kryzys finansowy to efekt łamania podstawowych zasad etycznych, "Gazeta Prawna", 11 grudnia 2008 r.
 24. USA: kryzys finansowy może być okazją, by pomóc biednym, PAP, aktualności -14.11.2008 r.
 25. www.globalcompact.org.pl. (data dostępu 20.06.2009 r.).
 26. www.iso.org/sr. (data dostępu 20.06.2009 r.).
 27. www.kampaniespoleczne.pl (data dostępu 17.06.2009 r.).
 28. www.lilly.pl (data dostępu 17.06.2009 r.).
 29. www.odpowiedzialnybiznes.pl (data dostępu 17.06.2009 r.).
 30. Zysk-Pożoga A. (2008), Zrealizowana idea, "Personel i zarządzanie", nr 12.
 31. Żemigała M. (2008), Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Placet, Warszawa.
 32. Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu