BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błędowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych), Kubicki Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Title
Pomoc społeczna - główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym
Social Assistance - Main Social Level Social Institution
Source
Polityka Społeczna, 2009, nr 11-12, s. 40-44, tab., wykr., rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Pomoc społeczna, Polityka społeczna, Świadczenia socjalne, Rodzina, Samorząd terytorialny, Gmina
Social assistance, Social policy, Social benefits, Family, Local government, District
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie roli i zadań pomocy społecznej na poziomie lokalnym, rozumianym przede wszystkim jako najniższy szczebel administracji samorządowej – gminę. Tekst rozpoczyna skrótowe przedstawienie podstaw prawnych pomocy oraz zadań leżących po stronie gminy. Kolejna część zawiera opis dostępnych świadczeń, a zamknięcie stanowi omówienie elementów, które mogą stanowić wyzwania dla sprawnego funkcjonowania całego systemu, na przykład integracji inicjatyw pomocy społecznej i rynku pracy. (fragment tekstu)

The paper synthetically shows the role and tasks of social assistance on a local level, here primarily understood as the lowest level of local administration - gmina. The text first presents a brief summary of legal basis for social assistance as well as explains gmina's tasks. Next the paper describes available social security benefits. Finally those issues which can challenge and undermine the whole system are discussed, for example integration of social assistance initiatives, labour market and national health service. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Błędowski P. (1998), Pomoc społeczna w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Polityka Społeczna" nr 7.
  2. Błędowski P. (2002), Rola administracji rządowej i samorządowej w finansowaniu pomocy społecznej, w: E. Leś (red.), Pomoc społeczna. Od klientyzmu do partycypacji, Warszawa: IPS.
  3. Błędowski P., red. (2008), Efektywność usług i instrumentów rynku pracy w Polsce i wybranych krajach unijnych, Warszawa: MPiPS.
  4. Błędowski P. (2009), Miasta członkowskie ZMP wobec zadań pomocy społecznej w latach 2000-2007. Zasoby i funkcjonowanie, raport dostępny na stronie http://www.sas.zmp.poznan.pl/zmp/opracowania/ SAS_pomoc_spoleczna_2003-2007.pdf
  5. Błędowski P., Kubicki P. (2007). Samorząd lokalny wobec ubóstwa wykluczenia społecznego, w: P. Broda-Wysocki (red.), Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Warszawa: IPiSS.
  6. Golinowska S., Ruzik A., Pieliński B., Gandziarowska J. (2007), Praca lekarstwem na biedę i wykluczenie. Strategie wobec pracy, Warszawa: IPiSS.
  7. Grewiński M., Szarfenberg R. (2007), Sytuacja służb pomocy społecznej - raport z badań na terenie Mazowsza, w: M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja - o odpowiedzialnej polityce społecznej, Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
  8. Janczewska M. (2008), Staruszków oddają do szpitala i jadą na urlop, "Dziennik" z 14.08; [dostęp 24.10.2009], dostępny w Internecie:
  9. Kauppi H. (2006), Does Inclusion Pay? Evaluating Impacts and Cost-Effectiveness of Active Social Policy and Active Labour Market Policy on Inclusion, [dostęp 20.11.2007], dostępny w Internecie:
  10. Staręga-Piasek J., Golinowska S., Morecka Z. (2009), Pomoc społeczna. Ocena działania instytucji, w: B. Balcerzak-Paradowska, S. Golinowska (red. ), Polityki dochodowa, rodzinna i pomocy społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Tendencje i ocena skuteczności, Warszawa: IPiSS.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu