BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Efektywnościowe uwarunkowania zarządzania natychmiastową płynnością finansową w przedsiębiorstwach rolniczych
The Effectiveness Factors of the Treasury Financial Liquidity Management in Agricultural Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 854-868, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Efektywność przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa
Agricultural enterprises, Enterprise effectiveness, Enterprises financial liquidity
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania było określenie zależności pomiędzy wielkością wskaźnika natychmiastowej płynności finansowej a efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw rolniczych. Analiza dotyczyła zyskowności ziemi, rentowności aktywów trwałych i obrotowych, kapitału własnego, sprzedaży oraz ekonomicznej wydajności pracy. Badania przeprowadzono w spółkach Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), przedsiębiorstwach z dzierżawą ziemi od ANR oraz w przedsiębiorstwach, w których wystąpił zakup ziemi od ANR. Okres badawczy to lata 2002-2004. Analizowane przedsiębiorstwa rozmieszczone były na terenie całej Polski. (fragment tekstu)

The paper presents the relationship between the size of the treasury ratio and the effectiveness of the agricultural enterprises. The effectiveness of the productive factors usage in enterprises grew larger together with higher level of this ratio. The highest effectiveness of the ground, assets, own capital and labour usage distinguished enterprises with the treasury ratio above 1.0. In the group of enterprises without current liabilities, the profitability of these productive factors was in general lower than in enterprises, in which the treasury ratio was higher than 0.3. The critical level of this ratio, which enables the effective activity of enterprises, is dependable on accepted defined effectiveness of the category result. When the net profit is used as a category to asses the effectiveness of enterprises, it is noteworthy that these enterprises were profitable when the treasury ratio was higher than 0.1 .Whereas when as the category of assessment was accepted the profit from sales, the enterprises were profitable when this ratio was higher than 0.3. In enterprises without current liabilities the net working capital in most of years was lower than in these enterprises, in which the treasury ratio was higher than 0.1. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barry P.J., Ellinger P.N., Hopkin J.A., Baker C.B., Financial Management in Agriculture, Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois 1995.
 2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 3. Bieniasz A., Gołaś Z., Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce, "Wiadomości Statystyczne" nr 4, Wydawnictwo GUS, Warszawa 2008a.
 4. Bieniasz A., Gołaś Z., Zróżnicowanie i determinanty płynności finansowej w rolnictwie w świetle wybranych relacji majątkowo-kapitałowych i analizy regresji, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 1, Warszawa 2008b.
 5. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 6. Dudycz T., Skoczylas W., Sektorowe wskaźniki finansowe, "Rachunkowość" nr 5 (wpinka), Warszawa 2008.
 7. Franc-Dąbrowska J., Jak kształtowano płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolniczych?, Zeszyty Naukowe SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" nr 64, Warszawa 2008a.
 8. Franc-Dąbrowska J., Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw rolniczych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 1, Warszawa 2008b.
 9. Nowak M., Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia, FRR w Polsce, Warszawa 1998.
 10. Olfert K., Reichel Ch., Finanzierung, Kiehl, Ludwigshafen (Rhein) 2005.
 11. Perridon L., Steiner M., Finanzwirtschaft der Unternehmung, Vahlen, München 2007.
 12. Pettit J., Strategic Corporate Finance, John Wiley & Sons, Inc., New Yersey 2007.
 13. Ross S.A., Westerfield R.W, Jaffe J., Jordan B.D., Modern Financial Management, McGraw Hill, New York 2007.
 14. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 15. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 16. Wasilewski M., Płynność finansowa a efektywność gospodarstw indywidualnych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika rolnictwa, tom 92, zeszyt 1, Warszawa 2005.
 17. Wasilewski M., Poziom wskaźnika szybkiej płynności finansowej a efektywność przedsiębiorstw rolniczych, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, W. Pluta, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1159, AE, Wrocław 2007.
 18. Waśniewski T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, FRR w Polsce, Warszawa 1993.
 19. Weber H.K., Rentabilität, Produktivität und Liquidität, Gabler, Wiesbaden 1998.
 20. Wędzki D., Analiza finansowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 21. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu