BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wolak-Tuzimek Anna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw działających w polskiej gospodarce
The Capital Expenditures in the Enterprises Present in the Polish Economy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 890-900, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Struktura nakładów inwestycyjnych, Inwestycje własne przedsiębiorstwa, Nakłady inwestycyjne
Small business, Structure of investment outlays, Company's own investments, Capital expenditure
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczył wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Szczegółowo zostały opisane cechy inwestycji oraz przebieg działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, poziom i struktura nakładów inwestycyjnych w latach 2001- 2007. Wykazano ponadto strukturę nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zostały zdefiniowane źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach, a nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału zagranicznego wykazano za pomocą danych statystycznych (lata 2005-2006). Analiza statystyczna została przeprowadzona w oparciu o dane pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (fragment tekstu)

The paper deals with the capital expenditures in enterprises. The features of the investment and a course of enterprise's investment activities have been described in detail. The level and structure of capital expenditures between 2001 and 2007 has been shown and the predominant role of constructional expenditures has been proved. The above made on average 53.3% of total expenditures in the period investigated. Moreover, the structure of capital expenditures in enterprises which belong to the sector of small and medium enterprises has been discussed. The sources of investments finance in enterprises mentioned above have been defined. The capital expenditures in enterprises with foreign capital have been shown using statistical data (2005-2006). The biggest expenditures on new equipment were made in big enterprises with the average share of 64%. The statistical analysis was carried out basing on the data taken from the Central Statistical Office, the Ministry of Economy and the Polish Agency of Enterprise Development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku, GUS, Warszawa 2006.
  2. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
  3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2000.
  4. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
  5. Polska 2007. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
  6. Polska 2008. Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu