BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzeszko Teresa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zasady wykorzystywania zabezpieczeń w procesie tworzenia rezerw celowych w bankach w Polsce
Principles for Implementing Collaterals in the Process of Creating Specific Reserves in Banks in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (1), 2009, nr 61, s. 84-93, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Bankowość, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Rezerwy celowe
Banking, Hedge against the risk, Adjusted reserves
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z czynników mających istotny wpływ na wartość tworzonych i utrzymywanych przez banki rezerw celowych są zabezpieczenia przewidziane w prawie oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym, których banki mogą żądać od swoich klientów przed zawarciem lub w trakcie trwania umowy kredytowej. Celem artykułu jest analiza i prezentacja zasad wykorzystywania przyjętych przez banki zabezpieczeń w procesie tworzenia rezerw celowych. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1992--2008, a dokładniej okres od momentu nałożenia na banki w Polsce obowiązku tworzenia rezerw celowych, co nastąpiło w listopadzie 1992 r., do końca stycznia 2009 r. (abstrakt oryginalny)

One of the factors significantly influencing the value of specific reserves created and kept by banks are collaterals, provided for by law and by procedures accepted in domestic and foreign trade, which banks may demand from their clients before entering into or during the period covered by a credit agreement. The objective of the hereby study becomes the analysis and presentation of collateral implementation principles followed by banks in the process of specific reserves creating. The analysis covers the period of 1992-2009 and more specifically the period from imposing on banks in Poland the obligation of creating specific reserves, which took place in November 1992, till the end of January 2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie MF z 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU z 2001 r. nr 149, poz. 1672 ze zm.
  2. Rozporządzenie MF z l0 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU z 2003 r. nr 218, poz. 2147 ze zm.
  3. Rozporządzenie MF z 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU z 2008 r. nr 235, poz. 1589.
  4. Uchwała nr 13/98 KNB z 22 grudnia 1998 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzUrz NBP z 1998 r. nr 29, poz. 65 ze zm.
  5. Uchwała nr 8/99 KNB z 22 grudnia 1999 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzUrz NBP z 1999 r. nr 26, poz. 43 ze zm.
  6. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.
  7. Ustawa z 28 kwietnial936 r. Prawo wekslowe, DzU z 1936 r. nr 37, poz. 282.
  8. Zarządzenie nr 13/94 Prezesa NBP z 10 grudnia 1994 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzUrz NBP z 1994 r. nr 23, poz. 36 ze zm.
  9. Zarządzenie nr 19/92 Prezesa NBP z 18 listopada 1992 r. w sprawie równoważenia ryzyka bankowego w drodze tworzenia rezerw celowych, DzUrz NBP z 1992 r. nr 11, poz. 23 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu