BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Hubert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Otwarcie MŚP a integracja nadsystemu : próba definiowania pola naukowego
Opening SME and the Integration of the Supersystem : an Attempt at Defining the Scientific Field
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 49, s. 108-115, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wyniki badań, Prace naukowo-badawcze, Testowanie hipotez, Podejście systemowe
Small business, Research results, Scientific-research work, Hypothesis testing, System-based approach
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem pracy były MŚP, czyli systemy przedsiębiorstw jednoosobowych i mikro oraz małych wielkością, niezależnie od statusu i cezury prawnej/ekonomicznej, tworzone samoistnie przez starających się o status przedsiębiorcy. Staną się one trwałym składnikiem nadsystemu społeczno-gospodarczego (faza dojrzałego bytu) lub też zanikną (faza niebytu), po opuszczeniu przejścia międzyfazowego w sferze realnej. Pozostawanie w przejściu międzyfazowym jest ze swej istoty niekorzystne, zatem chodzi o jak najsprawniejsze opuszczenie go. Wejście w fazę dojrzałości gwarantuje wyższe prawdopodobieństwo długowieczności, także z korzyścią dla nadsystemu. Z kolei zanik zmniejsza nakłady niedoszłego przedsiębiorcy i udostępnia innym podmiotom energię MŚP in spe. Autor podjął próbuję zdefiniowania pola naukowego w przedmiocie relacji między poziomem integracji nadsystemu a sprawnością opuszczenia przez MŚP przejścia międzyfazowego. Autor zastosował podejście systemowe i metajęzyk oraz metodę prognostyczną z wykorzystaniem wnioskowania dedukcyjnego. (fragment tekstu)

Economic supersystems tend to increase their level of integration, thereby reducing diversity, variety and operational freedom of their elements, including SME. Identification of the scientific field leads to the hypothesis that is necessary to keep supersystem integration, with regard to SME, at the lowest possible level.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ashby W.R., Variety, constraints and the law of requisite variety, [w:] W. Buckley (red.), Modern Systems Research for the Behavioral Scientists, Aldine Publishing Company, Chicago 1968.
 2. Barcz J., Kawecka-Wyrzykowska E., Michałowska-Gorywoda K., Integracja europejska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 3. Górski J., Zarys historii ekonomii politycznej, KiW, Warszawa 1984.
 4. Frąckowiak W. (red.), Fuzje i przejęcia, PWE, Warszawa 2009.
 5. Jarmołowicz W., Ratajczak M. (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, AE, Poznań 2008.
 6. Kröger F., Vizjak A., Kwiatkowski A., Sukces w niszach rynkowych, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2007.
 7. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, AE, Poznań 2008.
 8. Nesterowicz P., Organizacja na krawędzi chaosu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 9. Porter M.E., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 2000.
 10. Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 11. Słownik wyrazów obcych, wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 12. Stigler G.J., The Citizen and the State, The University of Chicago Press, Chicago 1975.
 13. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 14. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995.
 15. Tempczyk M., Świat harmonii i chaosu, PIW, Warszawa 1995.
 16. Witczak H., Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu