BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poprawska Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Borda Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wypalenie zawodowe jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniach osobowych
Professional Burnout as a Factor of Risk in Personal Insurance
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 127, s. 536-543, tab.
Keyword
Wypalenie zawodowe, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Ubezpieczenia osobowe, Ryzyko w ubezpieczeniach
Professional burnout, Employees in enterprise, Personal lines insurance, Insurance risk
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi, na przykładzie wypalenia zawodowego, na występowanie nowych uwarunkowań wpływających na wielkość ryzyka w ubezpieczeniach osobowych oraz potrzebę odpowiedniego dopasowania procesu underwritingu do obecnych tendencji. (fragment tekstu)

Civilization transformations appearing in contemporary societies have caused a lot of effects resulting from the change of a lifestyle, the model of a family, exposure to long-term stress in connection with work. These effects, mainly of social-cultural, psychological and medical character, are gaining more and more significance. Profession burnout has influence on the work output, number of mistakes, motivation to work and is connected with higher absenteeism and staff turnover, deterioration of relations of a workers with their families and friends, finally with alcoholism, drug dependence, suicides. It is also a factor influencing the insurance risk, in particular in personal insurance. The purpose of this study is to pay attention, on the example of professional burnout, to new conditioning influencing the size of risk in personal insurances and the need of updating the traditional approach to identification and assessment of the insurance risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aouili B., Haj Bakari B., Wypalenie zawodowe a poczucie sensu życia lekarzy internistów, dostępne na: http://www.psychologia.net.pl
 2. Bilska E., Jak feniks z popiołów czyli syndrom wypalenia zawodowego, "Niebieska Linia" 2004, nr 4.
 3. Black K., Skipper H., D., Life & health insurance, I Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000, s. 645-656.
 4. Fengler J., Pomaganie męczy, wypalenie w pracy zawodowej, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2001, s.87.
 5. Freudenberger H.J., Staff burnout, "J. Social. Issues" 1974, Vol. 30, s. 159.
 6. Pasikowski T., Polska adaptacja kwestionariusza Maslach Burnout Inventory, w: Wypalenie zawodowe, red. H. Sęk, WN PWN, Warszawa 2000, s. 135.
 7. Pyżalski J., Wypalenie zawodowe a zdrowie i zachowania zdrowotne pedagogów placówek resocjalizacyjnych, "Medycyna Pracy" 2002, nr 53, s. 495-499.
 8. Siemiński M., Nitka-Siemińska A., Nyka W., M, Zespół wypalenia, "Via Medica", Forum Medycyny Rodzinnej, 2007, t. 1, nr 1, s. 45-49, dostępne na stronie www.fmr.viamedica.pl.
 9. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Poltext, Warszawa 2003, s. 209.
 10. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Poltext, Warszawa 2003, s.438-443.
 11. Trwanie życia w 2006 r., Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2007, S.25.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu