BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Graczyk Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wykorzystanie mechanizmów wspomagania redukcji emisji CO2 protokołu z Kioto w unijnym handlu emisją
The Utilization of the Support Mechanism of Reduction in CO2 Emission in the Kyoto Protocol and European Union Emission Trade
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 64-74, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka a środowisko
Keyword
Zmiany klimatyczne, Emisja zanieczyszczeń, Rynek emisji zanieczyszczeń, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Ekonomiczne aspekty zanieczyszczenia środowiska
Climate change, Pollution emission, Pollution emission market, Entitlement to emissions, Economic aspects of environmental pollution
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono regulacje, które dzięki wykorzystaniu mechanizmów elastycznych protokołu z Kioto mogą wspomagać proces redukcji emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej. Mimo istnienia wielu ograniczeń ustalonych w prawie unijnym i polskim polskie podmioty powinny podjąć aktywne działania z zastosowaniem mechanizmów protokołu z Kioto. Pozwolą im one na zwiększenie posiadanej puli pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. (abstrakt oryginalny)

The article presents regulations, which due to the utilization of elastic mechanisms of the Kyoto Protocol, can be helpful in the reduction process of greenhouse gases in the EU. Despite many limitations in the European Union and Polish law, Polish entities should undertake the activities based on the Kyoto Protocol mechanisms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Budzanowski M., Overview of the Polish Position Towards Green Investments Scheme (GIS), Warszawa, Ministerstwo Środowiska 25.06.2008, http://www.kashue.pl/images/jiedm/prez2/01_gis_in poland overview_ms%20%5Btryb%20zgodno%B6ci%5D.pdf.
 2. Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 26 marca 2007 r. dotycząca polskiego KPRU II, (K(2007) 1295 wersja ostateczna).
 3. Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr C (2006) 5362, DzU L 316 z 16.11.2006.
 4. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 275 z 25.10.2003.
 5. Dyrektywa 2004/101/WE z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338 z 13.11.2004.
 6. Głowacki M., Jak handlować uprawnieniami do emisji CO, zagadnienia formalnoprawne na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, http://www.cire.pl/pdf.php?plik=/pliki/2/jak_handlowac co2.pdf.
 7. Graczyk A., Ciechelska A., Wykorzystanie, mechanizmów protokołu z Kioto dla rozwoju współpracy z krajami Azji Południowo-Wschodniej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 28, Seria: Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, UE, Wrocław 2008.
 8. Jak Polska wykorzysta nadwyżkę emisji gazów cieplarnianych z Protokołu z Kioto?, http://www.giga- wat.net.pl/artiele/artieleview/1358/1/92.
 9. Projekt ustawy o instrumentach wspomagających redukcję emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 12 kwietnia 2007 http://kprm.gov.pl/bi- p/070523ul.pdf.
 10. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council Amending Directive 2003/87/ EC So as to Improve and Extend the Greenhouse Gas Emission Allowance Trading System of the Community COM(2008) 16 final.
 11. Protokół do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r„ DzU nr 203, poz. 1684 z dnia 17 października 2005 r.
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU L 386 z 29.12. 2004.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2007 z dnia 31 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2216/2004 w sprawie ujednoliconego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU L 200 z 1.8.2007.
 14. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, DzU 281, poz. 2784.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu