BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Strahl Danuta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Profile innowacyjności europejskich regionów - propozycja identyfikacji
Innovation Profiles of European Regions - Identification Proposal
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (4), 2009, nr 77, s. 136-149, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Integracja europejska
Keyword
Innowacyjność regionu, Rozwój regionalny, Procesy innowacyjne
Regional innovation, Regional development, Innovation processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia próbę oceny stopnia rozwoju procesów innowacyjnych typu INPUT oraz OUTPUT w europejskiej przestrzeni regionalnej oraz identyfikacji profili innowacyjności w przyjętym przekroju szczebla NUTS 2. Do badań europejskiej przestrzeni regionalnej wykorzystano cechy ilustrujące innowacyjność. Określono kryteria wyodrębnienia profili innowacyjności regionalnej. Przeprowadzona klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej szczebla NUTS 2 pozwoliła stwierdzić, że europejska przestrzeń regionalna jest wyraźnie zróżnicowana. Do grupy regionów, w których innowacyjność występuje w bardzo ograniczonym wymiarze, można zaliczyć aż 150 regionów, czyli 61,5% regionów, przy czym w 28 regionach (co stanowi 11,5% wszystkich regionów europejskich) wartości wszystkich analizowanych cech ilustrujących zarówno profil INPUT, jak i OUTPUT były niższe od mediany. (abstrakt oryginalny)

The article presents an attempt to evaluate the level of INPUT and OUTPUT type of innovation processes development in the European regional space and innovation profiles identification in the accepted cross-section of NUTS 2 level regions. In order to analyze European regional space the following attributes, which illustrate innovation, were used. The criteria for distinguishing regional innovation profiles were defined. The conducted classification of the European regional space at the NUTS 2 level facilitated the conclusion that: the European regional space is highly diversified. Among the regions in which innovation occurs in a very limited scope there are as many as 150 regions, which makes 61.5% of regions, while in case of 28 regions (which makes 11.5% of all European regions) the values of all analyzed attributes, illustrating both INPUT and OUTPUT profile, were lower than the median value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 2002 European Innovation Scoreboard: EU Regions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper no. 3, European Commission, 2002.
 2. 2003 European Innovation Scoreboard: Indicators and Definitions, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper no. 1, European Commission, 2003.
 3. Hollanders H., European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS), European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2006.
 4. Hollanders H., van Cruyscn A., Rethinking the European Innovation Scoreboard: A New Methodology for 2008-2010, PRO INNO EUROPE, INNO METRIX, 2008.
 5. Markowska M., Problematyka pomiaru innowacyjności regionalnej w statystyce unijnej, [w:] Statystyka wczoraj, dziś i jutro, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 56, GUS - PTS, Warszawa 2008.
 6. Markowska M., Strahl D., Propozycja pomiaru innowacyjności regionalnej typu INPUT OUTPUT, [w:] Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, red. W. Ostasiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1163, AE, Wrocław 2007.
 7. Markowska M., Strahl D., Przegląd koncepcji pomiaru regionalnej innowacyjności w unijnej statystyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1142, AE, Wrocław 2006.
 8. Męczyński M., Przestrzenne zróżnicowanie i dyfuzja technologii informacyjno- komunikacyjnych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 9. Regions in the European Union. Nomenclature of territorial unit for statistics NUTS 2006/EU-27, Series: Methodologies and working papers, European Commission, Luxembourg 2007.
 10. Schumpcter J.A., Teorie der wirtschaflichen Entwicklung, Berlin 1952 (tłum. poi. Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960).
 11. Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, „Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 12. The Regions and the New Economy: Guideline for Innovative Actions under the ERDF in 2000-2006, European Commission, Brussels 2001.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu