BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płachciak Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola społeczeństwa obywatelskiego we wdrażaniu rozwoju zrównoważonego
The Role of Civil Society in Realization of Sustainable Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 136-147, bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka a środowisko
Keyword
Wzrost ekologicznie zrównoważony, Społeczeństwo obywatelskie, Rozwiązywanie problemów
Sustainable development, Civic society, Solving problems
Note
summ., streszcz.
Abstract
Idea zrównoważonego rozwoju koncentruje się na współczesnych zagrożeniach człowieka, które głównie wynikają z nadmiernej konsumpcji zasobów naturalnych, narastania zanieczyszczeń środowiska, szybkiego wzrostu demograficznego, niezaspokojenia podstawowych potrzeb coraz bardziej zwiększających się grup ludzi oraz głębokiej destabilizacji systemów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych. Koniecznym zadaniem dla skuteczności wdrażania założeń rozwoju zrównoważonego jest dążenie do tworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego. Efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, gospodarczych czy środowiskowych wymaga więc zaangażowania wszystkich aktywnych partnerów, czyli twórczego udziału aktorów lokalnych w procesie tworzenia ogólnej strategii. (abstrakt oryginalny)

The idea of sustainable development is focused on contemporary threats of human life, which generally emerge from the growing consumption of natural resources, enlarging of environmental devastation, fast demographic growth, unsatisfied basic needs of immeasurable group of people or deep destabilization of natural and socio-economical systems. An imperative assignment for efficient implementation of the ideas of sustainable development is pressing towards building responsible civil society. Effective solutions of social, economical and environmental problems require of all active partners which means active engagement of local actors in creating main strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bokajło W., Dziubka K., Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
 2. Borys T., Partnerstwo jako zasada zrównoważonego rozwoju, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 3. Broda-Wysocki P., Idee i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno-politycznej, [w:] M. Witkowska, A. Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 4. Broda-Wysocki P., Teoretyczne podstawy funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, [w: J M. Witkowska, A. Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 5. Frączak P., Skrzypiec R., Rola organizacji pozarządowych w realizacji partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, [w:] T. Borys (red.), Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce 10 lat po Rio, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 6. Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo PWN, Warszawa- -Wrocław 1997.
 7. Giddens A., Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
 8. Gray J., O rządzie ograniczonym. Szczegółowe uprawnienia i szczegółowe obowiązki, Centrum Adama Smitha, Warszawa 1995.
 9. Gray J., Odpostkomunizmu do społeczeństwa obywatelskiego powrót historii i zmierzch zachodniego modelu, [w:] J. Szacki, Ani książę, ani kupiec, Wydawnictwo „Znak", Kraków 1997.
 10. Gray J., Program dla zielonych konserwatystów, [w:J J. Gray, Po liberalizmie, Fundacja „Aletheia", Warszawa 2001.
 11. Gray J., Totalitaryzm, reforma i społeczeństwo obywatelskie, [w:] J. Gray, Po liberalizmie, Fundacja „Aletheia", Warszawa 2001.
 12. Harvey D., Neoliberalizm historia katastrofy, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2008.
 13. Kozłowski S., Ekorozwój wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 14. Macnaghten P, Urry J., Alternatywne przyrody nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe „Scholar", Warszawa 2005.
 15. Papuziński A., ,, Małe gminy " a ekologia: nauka z polskich dziejów ochrony przyrody, [w:] A. Papuziński (red.). Decentralizacja, regionalizacja, ekologia. Studium filozoficznych i edukacyjnych aspektów ekologii z perspektywy „małych gmin ", Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1998.
 16. Putnam R.D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa 1995.
 17. Sowiński S., Idea i koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w myśli społeczno-politycznej, |w:] M. Witkowska, A. Wierzbicki, Społeczeństwo obywatelskie, Oficyna Wydawnicza „ASPRA-JR", Warszawa 2005.
 18. Strumińska M., Konsultacja i dialog społeczny na poziomie lokalnym: udział społeczeństwa w kształtowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju, [w:] A. Papuziński (red.), Zrównoważony rozwój od utopii do praw człowieka, Oficyna Wydawnicza „Branta", Bydgoszcz 2005.
 19. Sztompka P., Zaufanie - fundament społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak", Kraków 2007
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu