BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sokołowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ekologiczny wymiar społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa
Ecological Dimension of Social Responsibility of a Small Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (5), 2009, nr 79, s. 173-185, bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Gospodarka a środowisko
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ekologia, Zarządzanie ekologiczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Ecology, Ecological management
Note
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł koncentruje się na zaprezentowaniu istoty ekologicznego wymiaru odpowiedzialności społecznej małego przedsiębiorstwa poprzez określenie roli tej grupy przedsiębiorstw w realizacji idei społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ponadto prezentuje wytyczne dla zarządzania społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem aspektów środowiskowych. Rozważania mają charakter teoretyczno- empiryczny. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on a presentation of the ecological dimension of social responsibility of a small enterprise. It describes the role of this group of enterprises in realization of the idea of social responsibility for the natural environment. The paper also presents directions for social responsibility management in small enterprises with regard to environmental aspects. The considerations are theoretical and empirical. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Kraków 2001.
  2. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
  3. Adamczyk J., System zarządzania środowiskiem w procesie ekologicznego rozwoju przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji" 1997 nr 9. http://cc.curopa.eu/employment social/soc-dial/csr/greenpaper.htm.
  4. Łańcucki J. (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, wyd. 2, AE, Poznań 2003.
  5. Preisner L., Standardy międzynarodowe w ochronie środowiska, [w:] A. Budnikowski, M. Cygler (red.), Globalizacja gospodarki a ochrona środowiska, SGH, Warszawa 2002.
  6. Rybak M., Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
  7. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001 nr 62, poz. 621 (tekst jednolity).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu