BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaros Iwona (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Opodatkowanie paliw w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2005, nr 3, s. 92-112, tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Opodatkowanie, Podatek od wartości dodanej (VAT), Gospodarka paliwowa
Taxation, Value Added Tax (VAT), Fuel economy
Note
streszcz., summ
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie struktury i analizy opodatkowania paliw w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2000 - 2004. Cel ten starano się zrealizować wykorzystując dostępną literaturę, artykuły prasowe i dane statystyczne zawarte w publikacjach branży paliwowej oraz w Roczniku Statystycznym. Problem opodatkowania paliw zaprezentowano na tle instrumentów ekonomicznych w gospodarce paliwowej. (abstrakt oryginalny)

The main target of this article is to present structures and analyses of fuel taxation in Poland and European Union within the space of years 2000-2004. The author tried to realize the goal taking advantage of available literature, press articles and statistic data from Rocznik Statystyczny. The problem of fuel taxation was presented against economic instruments in fuel economy background. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Denkiewicz D., Jak sprzedawcy autogazu mogą odzyskać opłatę paliwową, "Gazeta Prawna", 2004, nr 235
 2. Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 2003/96/WE w zakresie możliwości stosowania przez określone Państwa Członkowskie czasowych zwolnień lub obniżek poziomu opodatkowania na produkty energetyczne i energię elektryczną.
 3. Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 4. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2002.
 5. Hoża В., Harmonizacja polskich przepisów dotyczących podatku VAT z przepisami Unii Europejskiej, "Wspólnoty Europejskie", 2004, nr 3.
 6. Kędziora H., Kto i na jakich zasadach jest obowiązany do zapłaty podatku od środków transportowych, "Monitor Księgowego", 2004, nr 4.
 7. Leszczyńska E., Czy firmy posiadające samochody powinny uiszczać opłatę za korzystanie ze środowiska, "Monitor Księgowego", 2005, nr 2
 8. Lipski A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2002.
 9. Mościcka A., Kto musi wnosić opłatę paliwową, "Gazeta Prawna", 2004, nr 203.
 10. Mościcka A, Nowy wzór informacji, "Gazeta Prawna", 2004, nr 195.
 11. Mościcka A., Oplata jedynie od komponentów, "Gazeta Prawna", 2004, nr 160
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. 2002, nr 9, poz. 84.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Ordynacja podatkowa, Dz. U. 2005, nr 8, poz. 60.
 14. 0chrona Środowiska 2001, GUS, Warszawa 2001.
 15. 0chrona Środowiska 2002, GUS, Warszawa 2002.
 16. 0chrona Środowiska 2003, GUS, Warszawa 2003.
 17. 0chrona Środowiska 2004, GUS, Warszawa 2004.
 18. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010, Ministerstwo Środowiska, Rada Ministrów, grudzień 2002.
 19. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2003.
 20. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2004.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz. U. 2003, nr 55, poz. 77.
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz. U. 2004, nr 97, poz. 970.
 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 września 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej, Dz. U. 2004, nr 214, poz. 2176.
 24. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Dz. U. 2004, nr 248, poz. 2492.
 25. Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, Dz. U. 2004, nr 279, poz. 2763.
 26. Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Dz. U. 2005, nr 11, poz. 78.
 27. Suska A., Poradnik VAT, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 28. Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz. U. 1993, nr 11, poz. 50z późn. zm.
 29. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1504.
 30. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska, Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.
 31. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz. U. 2001, nr 63, poz. 639.
 32. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, Dz. U. 2004, nr 29, poz. 257, z późn. zm.
 33. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, Dz. U. 2004, nr 34, poz. 293
 34. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U.2004 nr 54, poz. 535, Dz. U. 2005, nr 14, poz. 113.
 35. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz. U. 2004, nr 213, poz. 2156.
 36. Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz. U. 2004, nr 281, poz. 2784
 37. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, praca zbiorowa pod red. Wojtowicz W., Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 38. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu