BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdebska Ewa (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Zmiany w podatku od towarów i usług po 1 maja 2004r. : odliczanie częściowe
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2005, nr 3, s. 250-267, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Podatek od wartości dodanej (VAT), Prawo podatkowe, Odliczenia od podatku
Value Added Tax (VAT), Tax regulations, Tax deductible
Note
streszcz., summ
Abstract
Podatek od towarów i usług jest jednym z najważniejszych źródeł wpływów budżetowych. Jego szczególne znaczenie w krajach Unii Europejskiej było powodem, dla którego Polska, przystępując do Wspólnoty, w pierwszym rzędzie musiała dokonać harmonizacji przepisów z prawem wspólnotowym właśnie w zakresie tego podatku. Następstwem tego była radykalna zmiana w uregulowaniach rządzących polskim podatkiem VAT, wprowadzona od 1 maja 2004 r. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług wywarły wpływ na realizację podstawowego prawa podatnika podatku VAT - prawa do odliczeń podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących jego działalności. Prawo to, decydujące o zasadzie neutralności podatku VAT, przysługuje podatnikowi wtedy, kiedy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym z tytułu jego działalności opodatkowanej zachodzi bezpośredni związek. Tematem artykułu jest analiza wybranego zagadnienia dotyczącego prawa do odliczeń - odliczania częściowego podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług służących sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej i nie podlegającej opodatkowaniu, w świetle przepisów obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r. i od 1 maja 2004 r. Szczególną uwagę zwrócono na bezpośredni związek, jaki zachodzi pomiędzy kwotami odliczeń a wartością sprzedaży opodatkowanej podatnika. (abstrakt oryginalny)

The value added tax (VAT) is one of the most important source of budget's income. Its importance in The European Union was the reason of which Poland was made to standardize its law with The EU's law in scope of that tax while accessing to The Community. Changes in Polish law were meaningful in constructing taxpayer 's basic law - the law of tax deduct that was assessed while buying articles and services. The subject of the article is analysis of chosen problem concerning a deduct law -partial deduction of assessed tax while buying articles and services that was servant to taxed sale. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. "Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych" Nr 13, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski 2004.
 2. "Biuletyn Informacyjny dla służb ekonomiczno-finansowych" Nr 17, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN Sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski 2004.
 3. Brzeziński В., Głuchowski J., Kosikowski C, Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 4. Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2004.
 5. Koleśnik A., Przyjdzie czas na korekty, "Rzeczpospolita" 2004, Nr 342/212(6895).
 6. Majszczyk H, Stolarek M., Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Komentarz, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 7. Rybak M., Najpierw był JTT, "Gazeta Wyborcza" 2002, Nr 155(4063).
 8. VI Dyrektywa VAT, pod red. K.Sachsa,Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004.
 9. Zubrzycki J., Leksykon VAT 2003, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2003.
 10. Zubrzycki J., Leksykon VAT 2004, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2004.
 11. II. Akty normatywne:
 12. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004r Nr 54 poz. 535
 13. Ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz.U z 1993 г., Nr 11 poz. 50 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu