BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miedzik Monika (WYG International)
Title
Skutki mobbingu w miejscu pracy : dramat człowieka, koszty dla organizacji, wyzwanie dla społeczeństwa
The Effects of Mobbing in the Workplace
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 2, s. 39-48, tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Mobbing, Przemoc, Relacje międzyludzkie
Mobbing, Abuse, Interpersonal relations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ciągu ostatnich dwóch dekad psychologowie pracy na całym świecie wiele uwagi skupili na mobbingu w miejscu pracy jako szczególnie destruktywnej formie przemocy psychologicznej. Jak wynika z najnowszych doniesień z badań, mobbing nie jest problemem marginalnym również w Polsce. Wyniki badań prowadzonych w naszym kraju sugerują, iż około 20% polskich pracowników doświadczyło lub doświadcza mobbingu w pracy. Mobbing jest zjawiskiem, którego istotę i przebieg trudno uchwycić, a które rodzi wiele negatywnych skutków zarówno dla ofiary, jak i dla organizacji oraz społeczeństwa. W niniejszym artykule autorka przedstawia konsekwencje mobbingu, koncentrując się na skutkach ponoszonych przez organizację. Uświadomienie rangi problemu wydaje się niezbędne do wprowadzenia do współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi standardów, które mogą przyczynić się do zapobiegania mobbingowi. Jako zjawisko o znaczącym zasięgu i dotkliwych skutkach, mobbing wymaga poznania, prowadzenia regularnego monitoringu i wprowadzania stosownych regulacji na poziomie organizacji. To zadanie stoi przed kadrą kierowniczą, a w szczególności przed służbami HRM. (abstrakt oryginalny)

In this article, the author presents the consequences of mobbing by concentrating on the impact on the organization. Awareness of the ranking of this problem seems indispensable in order to apply adequate standards to contemporary human resource management that contribute to the prevention of mobbing. As a phenomenon of significant scope and severe effects, mobbing requires recognition and regular monitoring as well as the application of relevant regulations on the organizational level. This is a task facing management and especially human resource management services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Anderson L., Pearson C. (1999), Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the workplace, "Academy of Management Review", vol. 24.
 2. Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T. (2004), Mobbing - patologia zarządzania personelem, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 3. Delikowska K. (2004), Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy, "Społecznik", nr 7.
 4. Derczyński W. (2002), Szykany w miejscu pracy. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 5. Edelmann R.J. (2002), Konflikty w miejscu pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. (2003), The Concept of Bullying at Work: The European Tradition, [w:] Einarsen S., Hoel H., Zapf D., Cooper C. (red.), Bullying and Emotional Abuse in the Workplace: International perspectives in research and practice, Taylor&Francis, London.
 7. Einarsen S., Raknes B., Matthiesen S. (1994), Bullying and harassment at work and their relationships to work environment quality: an exploratory study, "European Work and Organizational Psychologist", vol. 4, nr 4.
 8. Godlewska-Werner D. (2006), Mobbing w polskich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1(46).
 9. Hirigoyen M. (2003), Molestowanie w pracy, Wydawnictwo W drodze, Poznań.
 10. Kmiecik-Baran K., Rybicki J. (2004), Mobbing - zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk.
 11. Leymann H. (1990), Mobbing and psychological terror at workplace, "Violence and Victims", nr 5.
 12. Litzke S., Schuh H. (2007), Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 13. Marciniak J. (2004), Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji, Wydawnictwo Alpha Pro, Ostrołęka.
 14. Meek B. (2004), The dark side of Japanese management in the 1990s: Karoshi and ijime in the Japanese workplace, "Journal of Managerial Psychology", vol. 19, nr 3.
 15. Miedzik M. (2009), Mobbing - charakterystyka zjawiska na podstawie badań własnych, [w:] Plopa M. (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 16. Niedl K. (1996), Mobbing and Well-being: Economic and Personnel Development Implications, "European Journal of Work and Organizational Psychology", vol. 5, nr 2.
 17. Paoli P., Merllié D. (2001), Third European survey on working conditions 2000, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg.
 18. Szeliga A. (2006), Mobbing w zarządzaniu organizacją - analiza dokumentacji sądowej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1(46).
 19. Sidor-Rządkowska M. (2003), Mobbing - zagrożenie dla firmy i pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2/3.
 20. Vartia-Väänänen M. (2003), Workplace bullying - A study on the work environment, well-being and health, uzyskane 27.03.2008: [http://ethseis.helsinki.fi/jukaisut/hum/osyko/vk/vartia-vaananen/workplac.pdf].
 21. Zapf D. (1999), Organizational, work group related and personal causes of mobbing/bullying at work, "International Journal of Manpower", vol. 20, nr 1/2.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu