BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarski Rafał (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Specyfika wartości przedsiębiorstw internetowych
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 21-34, tab., bibliogr. 34 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Handel elektroniczny, Biznes elektroniczny
Enterprise value, e-commerce, e-business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z wartością przedsiębiorstw w odniesieniu do podmiotów internetowych. Zaprezentowano perspektywy rozwoju rynku e-commerce, jak i uwidoczniono podstawowe determinanty wartości przedsiębiorstw internetowych. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present issues concerning the value of companies, especially the Internet ones. It presents the e-commerce development perspectives as well as the basic determinants of the e-businesses’ value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Książki
 2. Borowiecki R. (red.), Wycena przedsiębiorstw, metody, procedury, przykłady, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa-Kraków 1992.
 3. Buczkowski T., Marek S., Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] Marek S. (red.) Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 4. Boulton R. E. S., Libert B. D., Samek S. M., Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa 2001.
 5. David A., Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name, The Free Press, New York 1991.
 6. Dowgiałło Z., Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, ZNICZ, Szczecin 1993.
 7. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 8. Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes, strategie sukcesu w gospodarce internetowej, K.E. Liber, Warszawa 2001.
 9. K.are-Silver M., E-szok. Rewolucja elektroniczna w handlu, PWE, Warszawa 2002.
 10. Carmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 11. Cortan J., Przedsiębiorstwo w gospodarce narodowej, [w:] Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 1997.
 12. Kossecki P., Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 13. Read C., Ross J., Dunleavy J., Schulman D., Bramante J., Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery, IFC PRESS, Kraków 2004.
 14. Szplit A., Leksykon przedsiębiorcy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Kielcach, Kielce 1996.
 15. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 16. Zarzecki D (red.), Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. 1, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 17. Czasopisma
 18. Brzózka M., E-handel jako sposób zwiększania wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, nr 2.
 19. Chodak G., Determinanty rozwoju rynku w Polsce, Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006, nr 81.
 20. Drygas P., Polski detaliczny handel internetowy, "Marketing i Rynek" 2005, nr 2.
 21. Famielec J., Wartość przedsiębiorstwa a wartość firmy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1999, nr 3.
 22. Hoffmann M. R., Istota przedsiębiorstw wirtualnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, nr 955.
 23. Kelm M., Rozwój handlu elektronicznego w Polsce - analiza porównawcza z krajami UE, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 7-8.
 24. Kraska M., Elektroniczna Gospodarka w Polsce - Raport 2004, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2004.
 25. Kuczera K., E-wiedza w e-kanalach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2007, nr 88.
 26. Piekarz H., Przedsiębiorstwo z perspektywy nowej ekonomii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, nr 753.
 27. Sieradzki R., Wycena przedsiębiorstw internetowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 3.
 28. Wrona S., Marka to też majątek-pozycja marki w sprawozdaniach finansowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, nr 1046.
 29. Wrona S., Pojęcie marki w literaturze i praktyce marketingowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, nr 1110.
 30. Zając A., Kondycja handlu w Internecie, "Marketing w Praktyce" 2007, nr 12.
 31. Inne
 32. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, t. jedn. Dz. U. 2002 nr 76, poz. 694 ze zm.
 33. Ustawa z dnia 15 września 2000 roku. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. 2000 nr 94, poz. 1037 ze zm.
 34. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, International Accounting Standards Committee, London 1999.
 35. pl.wikipedia.org/wiki/Handel_elektroniczny.
 36. www.smb.pl
 37. www.zenithoptimedia.pl
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu