BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bauer Zbigniew (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Title
Teoria fikcji, fikcje teorii : o pewnych (niebezpiecznych) związkach medio- i literaturoznawstwa
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 230-245, bibliogr. 51 poz.
Keyword
Socjologia, Antropologia, Media, Rzeczywistość wirtualna
Sociology, Anthropology, Media, Virtual reality
Note
streszcz.
Abstract
Artykuł jest poświęcony relacjom między współczesną teorią literatury, koncepcjami antropologicznymi, wizjami kultury a teoriami medioznawczymi. Obszary, w których te dziedziny naukowe wyraźnie się stykają i czerpią od siebie inspiracje to przede wszystkim: 1) nielinearność dyskursu; 2) wielość źródeł; 3) koncepcja podmiotu wypowiedzi; 4) skłonność do używania metafory sieci do opisu różnorodnych zjawisk; 5) płynność gatunkowa wypowiedzi: 6) niestabilna definicja prawdy. Autor artykułu posługuje się w nim obserwacjami i twierdzeniami badaczy mediów po to, by dokonać reinterpretacji tradycyjnych kategorii literaturoznawczych, które w oświetleniu współczesnego medioznawstwa zyskały nowy wymiar (np. mimesis i fikcja). Postmodernistyczna koncepcja literatury - we wszystkich aspektach tej dziedziny sztuki - stawia również pod znakiem zapytania (lub wątpienia) rozpoznawalność kategorii autorstwa: intertekstualność, a także interaktywność współczesnej komunikacji literackiej każą spojrzeć inaczej na przyjęte w literaturoznawstwie role nadawcy i odbiorcy. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aarseth E., Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature John Hopkins Univ. Press 1997.
 2. Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty, tłum. J. Sikorski, Poznań 1996.
 3. Bauer Z., Czy potrzebujemy nowej teorii literatury?, "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis", Studia Historicolitteraria II, Kraków 2003.
 4. Bénabou M., Pourquoi je n 'ai écrit aucun de mes livres, Paris 1986.
 5. Benedikt M. (ed.), Cyberspace, Cambridge, MIT Press 1992.
 6. Best S. і Kellner D., The Postmodern Turn, NY 1997, Guilford Pubi.; por. IV rozdział: Postmodernism in the Arts.
 7. Bolter J. D., Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History of Writing, NY 1991, Lawrence Eribaum.
 8. Bruner J., Actual Minds, Possible Worlds, Cambridge Mass. 1986.
 9. Bruner J., The Narrative Construction of Reality, "Critical Inquiry" 18 (1991).
 10. Bush V, We May Think, "Atlantic Monthly", 1945 nr 7.
 11. Featherstone M., The Flâneur, the City and Virtual Public Life, "Urban Studies", May 1998 v. 35, no 5-6.
 12. Fiske J., Telewizja i postmodernizm, przeł. J. Mach, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja - wideo - komputer, pod red. A. Gwoździa, Kraków 1997, s. 165 i n.
 13. Geertz С., О gatunkach zmąconych (nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1997, s. 214.
 14. Genette G., Introduction al'architexte, Paris 1979; Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1992; pol. przekład: Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia, [w:] Współczesna teoria badań literackich zagranicą. pod red. H. Markiewicza, T. IV, Kraków 1992.
 15. Gentner D., Are Scientific Analogies Metaphors? [w:] D.S. Miall (ed.), Metaphor: Problems and Perspectives. Sussex, England: The Harvester Press 1982.
 16. Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2000 oraz popularyzatorskie opracowanie Zarys historii i rozwoju mediów. Od malowideł naskalnych do multimediów, Kraków 2000.
 17. Gołębiewska M., Telewizja jako sztuka postmodernistyczna, [w tejże:] Demontaż atrakcji. O estetyce audiowizualności, Słowo/Obraz/Terytoria, Gdańsk 2003, s. 182-195.
 18. Hays R.B., Echoes of Scripture in the Letters of Paul, New Haven, Yale University Press 1989.
 19. Jain A. K., Medien der Anschauung. Theorie und Praxis der Metapher, Edition Fatal, München 2003.
 20. Jameson F., Czytanie bez interpretacji: postmodernizm i tekst wideo, przeł. E. Stawowczyk, [w:] Widzieć, myśleć, być, pod red. A. Gwoździa, Kraków 2001, s. 309 i n.
 21. Kaplan N., Politexts, Hypertexts, and Other Cultural Formations in the Late Age of Print, "Computer-Mediated Communication Magazine", 1995 vol 2, nr3.
 22. Kristeva J., Semeiotiké. Recherches pour une sémanalyse. Essais, Paris 1969.
 23. LakoffG. & Johnson M., Metaphors We Live By, Chicago 1980.
 24. Landów G., Delany P., Hypermedia and Literary Studies (ed.), MIT Press 1991.
 25. Landów G., Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology, London 1992, Johns Hopkins UP.
 26. Lejeune Ph., Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, przekład zbiorowy, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 1998, s. 225.
 27. Lemaire J., Cybernetyka - nowy sposób myślenia, "Znak" 1963 nr 10, s. 1146.
 28. Łebkowska A., Między teoriami a fikcją, Kraków 2001, s. 387-88.
 29. Manovich L., The Language of New Media, Cambridge, MIT Press 2001.
 30. Mink L. O., Historia i fikcja jako sposoby pojmowania, przeł. M.B. Fedewicz, "Pamiętnik Literacki" 1984 nr 3.
 31. Miscall P.D., Isaiah: New Heavens, New Earth, New Book, [w:] D.N. Fewell (ed.), Reading Between Texts. Intertextuality and the Hebrew Bible, Louisville, KY, Westminster/John Knox Press 1992.
 32. Nichols В., Dzieło kultury w epoce systemów cybernetycznych, przeł. E. Stawowczyk, [w:] Widzieć, myśleć, być..., s. 79.
 33. Norris Ch., Konflikt, kompromis czy komplementarność: idee nauki we współczesnej teorii literatury, [w tegoż:] Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, przeł. A. Przybysławski, TAiWPN Universitas, Kraków 2000, s. 224.
 34. Olson D., The World on Paper: The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading, Cambridge, Cambridge University Press 1994.
 35. Postman N., Technopoly: The Surrender of Culture to Technology, NY 1993, Vintage Books.
 36. Reddy M.J., The Conduit Metaphor - A Case of Frame Conflict in Our Language about Language, [w:] A. Ortony (ed.), Metaphor and Thought, Cambridge, Cambridge University Press 1979.
 37. Rorty R., Obiektywność, relatywizm i prawda, przeł. J. Margański, Warszawa 1999.
 38. Rosner K., Narracja jako struktura rozumienia, "Teksty Drugie" 1999, nr 3.
 39. Russo F., Usiłowania określenia cybernetyki, "Znak" 1963, nr 10, s. 1145.
 40. Ryan M .-L. (ed.), Cyberspace Textuality. Computer Technology and Literary Theory, Indiana University Press 1999.
 41. Ryan M.-L., Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington, Indiana UP, 1991, Immersion vs. Interactivity: Virtual Reality and Literary Theory, "Postmodern Culture" 1994, vol. 5 nr 1.
 42. Sarbin TR. (ed.), Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct, NY 1986.
 43. Sławiński J., Synchronia i diachronia w procesie literackim, [w tegoż:] Dzieło, język, tradycja, Warszawa 1974, s. 34-35.
 44. Sokal A., Bricmont J., Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł. Piotr Amsterdamski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
 45. Steinhaus H., Na marginesie cybernetyki, "Znak" 1963, nr 10, s. 1142.
 46. Tholen G. Ch., Die Zäsur der Medien. Kulturphilosophische Konturen, Suhrkamp, Berlin 2002.
 47. Vattimo G., Postnowoczesność i kres historii, przeł. B. Stelmaszczyk, [w:] Postmodernizm. Antologia..., s. 140.
 48. Vorster W., Intertextuality and Redaktionsgeschichte, [w:] S. Draisma (ed.), Intertextuality in Biblical Writings (Festschrift B.van Iersel); Kampen, Kok 1989.
 49. White H., Tekst historiograficzny jako artefakt literacki, [w tegoż:] Poetyka pisarstwa historycznego, pod red. E. Domańskiej i M. Wilczyńskiego, TA-iWPN Universitas, Kraków 2000, s. 106.
 50. Wilkoszewska K., Nowe inspiracje w estetyce drugiej połowy XX wieku, [w:] Estetyki filozoficzne XX wieku, pod red. K. Wilkoszewskiej, Kraków 2000, s. 287.
 51. Wolicki K., Czas światoobrazu oraz Pytanie o technikę, obydwa [w:] Budować, mieszkać, myśleć, pod red. K. Michalskiego, Warszawa 1977.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu